Sveriges första miljöklassade hästlastbil

En häst­last­bil som är skon­sam för mil­jön – och bil­li­ga­re att äga än tra­di­tio­nel­la häst­last­bi­lar. Det är vad det lil­la inno­va­ti­va före­ta­get Clear Round erbju­der alla häst­vän­ner runt om i Sve­ri­ge. Med häst­last­bi­lar som kan gå på die­sel vid behov, men…

Läs vidare

Vårsalong på Vallentuna Motor

Val­len­tu­na Motor har bör­jat säl­ja Clear Rounds säk­ra häst­last­bi­lar. Des­sa bilar är mil­jö­hy­bri­der med låg skatt, vil­ket gör des­sa dröm­bi­lar över­kom­li­ga för häs­ten­tu­si­as­ter som vill byta upp sig från häst­trans­port.  Psst! Om du inte kan 29 april har vi nytt…

Läs vidare

Sjukhushästen sprider tröst och glädje

Vi på Clear Round är stol­ta att spons­ra Sjuk­hus­häs­ten och hans vän­ner i deras vik­ti­ga arbe­te. Vår med­ar­be­ta­re Chris­ter Bar­re­gren följ­de med Lou­i­se Chat­te­li på ett besök på ett vård­hem i Söder­täl­je en blå­sig dag i feb­ru­a­ri. Här är hans rap­port. För­fat­ta­re: Christer…

Läs vidare

Clear Round får ny ägare

Clear Round AB har med sitt fokus på säker­het bli­vit en vik­tig leve­ran­tör av häst­last­bi­lar och häst­trans­por­ter i Sve­ri­ge. Nu har Famil­jen Odell via Bäll­staud­de För­valt­ning AB för­vär­vat hela bola­get. Ny verk­sam­hets­an­sva­rig för Clear Round blir Nina Odell. Clear Rounds grundare,…

Läs vidare

Clear Round stöttar Läkare Utan Gränser

Läka­re Utan Grän­ser är en medi­cinsk huma­ni­tär orga­ni­sa­tion som räd­dar liv och lind­rar nöd där de behovs mest. de bistår män­ni­skor som drab­bats av kri­ser, krig och natur­ka­ta­stro­fer oav­sett poli­tisk åsikt, reli­gi­on eller etnisk till­hö­rig­het. Orga­ni­sa­tio­nen har fler an 67…

Läs vidare

Sommaren som aldrig ville ta slut

Den­na som­mar har vi rest över hela Sve­ri­ge.  Roli­gast var nog Häst­run­dan i Skå­ne. Eller SM i Islands­häst. Fast Fals­ter­bo Hor­seshow var ock­så här­ligt. För att inte tala om West­coast equestri­an week.Men kanske är de mind­re even­ten som gör dju­past intryck på oss. Som Jord­gubb­s­hop­pet i Man­torp. Eller…

Läs vidare

Sommarkul med Clear Round

Var hit­tar du Clear Round i som­mar? För­u­tom att du all­tid kan kon­tak­ta oss, dyg­net runt, så hit­tar du oss många, roli­ga eve­ne­mang hela här­li­ga som­ma­ren. 17–19 JUNI i MANTORP Vi ses på Jord­gubb­s­hop­pet. @mantorphastsportarena www.mantorpsryttarna.com 29 JUNI–3 JULI i NORRKÖPING Vi ses på SM…

Läs vidare

Dressyrtävling i Knivsta 15 maj

Kom till Ledin­ge­näs dres­sage club i Kniv­s­ta sön­dag 15 maj kloc­kan 9.  Täv­ling i sex klas­ser, dres­syr 2* och 3*. Mcv B1 Mcv B5 Mcv A1 FEI Lag­pro­gram FEI Mäs­ter­skaps pro­gram.  Inter­mé­di­ai­re I B Clear Round spons­rar två klas­ser med fina pri­ser! Läs mer på…

Läs vidare

Dressyrtävling i Rappestad 14–15 maj

Dres­syr­täv­ling för pon­ny och rid­häst, 3*, 2* och 1* med klas­ser från LC:1 till Grand Prix, inklu­si­ve klas­ser för ung­pon­ny och ung­häst. Kval till SIHS pon­nykur. Clear Round är med och delar ut fina pri­ser. Fina bilar och en ny…

Läs vidare