Några hjältar som kör Clear Round

Våra kun­der är våra vän­ner. Visst, det kan låta smö­rigt, men det är pre­cis så vi kän­ner det. Att köpa en häst­trans­port eller en häst­last­bil är en stor inve­ste­ring. Det är en resa som vi kän­ner oss ära­de att föl­ja med på. Och det är med stor gläd­je som vi fort­sät­ter att föl­ja med våra vän­ner på deras fort­sat­ta resa ut i värl­den. Här är någ­ra av dem:

Shouting horse under cloudy sky

Unghästverkstaden

Björn Svens­son och Fri­da Seger 

Björn Svens­son och Fri­da Seger dri­ver Ung­häst­verk­sta­den som trä­nar, täv­lar och säl­jer ung­häs­tar, ofta direkt från upp­fö­da­ren. De har en Clear Round Stu­te­ri (B‑kort) och en Clear Round Stu­te­ri C1. Du kan föl­ja dem på Face­book, Instagram och YouTu­be.

Sjukhushästen och hans vänner 

Lou­i­se Chatelli

Sjuk­hus­häs­ten och hans vän­ner är en ide­ell för­e­ning som skän­ker stöd och gläd­je till svårt sju­ka barn och deras famil­jer med hjälp av djur. De gör sina resor i en Clear Round Stu­te­ri. Läs mer i vår blogg. Följ dem på Instagram. Besök hem­si­dan och bli fad­der i dag.

close-up photography of brown horse

Lavéns ridskola

Eve­lin Lavén

Eve­lin Lavén är en av Sve­ri­ges mest anli­ta­de täv­lings­ryt­ta­re, och när det­ta skrivs nyli­gen hem­kom­men från Ung­häst-VM. Hon och hen­nes mam­ma dri­ver även en popu­lär rid­sko­la. De kör en Clear Round Stu­te­ri. Följ hen­ne på Ins­ta­gam 

Flemminge Gård

Eva ”OA” Gudmundsson

Eva ”OA” Gud­munds­son är den upp­fö­da­re i lan­det som tagit fram flest Grand Prix-häs­tar. Bara sån sån sak. OA kör en Clear Round Ult­ralätt. Läs mer om hen­nes gär­ning­ar på Flemminge.com och Fölbabriken.com. Du kan ock­så föl­ja hen­ne på Instagram och Face­book.

Amanda Axtelius

Amanda Axtelius

Dres­syr

Aman­da Axte­li­us dri­ver ett utbild­nings­stall i Enkö­ping på egen gård till­sam­mans med famil­jen. Hon har även avels­verk­sam­het och är fram­gångs­rik inom dres­syr. Hon har valt en Clear Round Stu­te­ri. Följ hen­ne på Face­book och Instagram.

Matilda Olofsson

Rehab och tömkörning

Stock­holm Häst­ut­veck­ling arbe­tar med kon­va­le­scens, rehab och trä­ning för lång­sik­tig håll­bar­het. De erbju­der även popu­lä­ra lek­tio­ner och cli­nics i töm­kör­ning. Matil­da är en av våra förs­ta kun­der. Deras Clear Round Stu­te­ri går även att hyra, så den har fått bekän­na färg. Följ på Instagram och Face­book.

Matilda Olofsson

Lina Forsberg Eventing

Lina Fors­berg

Lina Fors­berg är med i lands­la­get i fält­täv­lan, och i det­ta klipp på SVT kan du se hen­ne göra suc­cé i EM. Lina tar sig tryggt fram­åt i en Clear Round Stu­te­ri. Följ hen­ne på Instagram och Face­book

Veterinär Leijonhufvud

Tin­na Leijonhufvud

Tin­na Leijon­hufvud är vete­ri­när med kli­nik för små­djur och häst i Skä­ra­lid. Hon kör en Clear Round C1 som ger hen­ne tur i täv­ling­ar. Besök hen­nes hem­si­da.  

Rappestad Ridklubb

Char­lot­ta och Susan­na Esping

Syst­rar­na Char­lot­te och Susan­na Esping rider dres­syr och hopp­ning på hög nivå. Till­sam­mans med sin mam­ma dri­ver de Rap­pestad Rid­klubb. De har en Clear Round Mee­ting. Följ Char­lot­te och Susan­na på Instagram.

Hanna Lindén Micksäter

Dres­syr

Han­na Lin­den Mic­kel­sä­ter är dres­syr­ryt­ta­re på pon­ny och stor häst. Hon täv­lar myc­ket och åker säkert med en Clear Round Stu­te­ri. Följ hen­nes även­tyr på Instagram