EuroHorse 22–25 feb

Vi ses på mäs­san Euro­Hor­se i Göte­borg 22–25 feb­ru­a­ri. Vi finns i mon­ter C00:05 till­sam­mans med PAP Swe­den. OBS! Vi bju­der på FRI mil­jö­kon­ver­te­ring på alla demo­bi­lar, vil­ket ger en for­dons­skatt på cir­ka 55 kro­nor i måna­den. Gäl­ler till och med 30 april 2024.

Clear Round Meeting hästlastbil

Hästlastbilar

Clear Round är lätt den tryg­gas­te häst­last­bil du kan äga med sin uni­ka säker­hets­vägg, paten­te­rad säker­hets­bom och mate­ri­al från flygindustrin.

Hästtransporter

Clear Round häst­trans­port till­ver­kas i vår fabrik i Tyskland med över 30 års erfa­ren­het av pre­mi­um­byg­ge. Välj alu­mi­ni­um eller glas­fi­ber i oli­ka stor­le­kar och tillbehör.