Vi hälsar på Björn Svensson 

Ung­häst­verk­sta­den kör Clear Round Stu­te­ri för B‑kort, Clear Rounds Stu­te­ri C1 samt Clear Round ALU.

Clear Round:
Säkra hästlastbilar med låg miljöskatt

Vi är stol­ta över våra våra säk­ra häst­last­bi­lar, som alla går att få som mil­jö­hy­brid. Då går de på bio­gas och die­sel. For­dons­skatt stan­nar på cir­ka 55 kro­nor i månaden.

Kol­la gär­na på våra häst­last­bi­lar och häst­trans­por­ter. Mis­sa inte fyndsi­dan och tve­ka inte att höra av dig med frågor. 

Att göra en ”clear round” inne­bär att man gör en fel­fri ritt, ett kvit­to på en utmärkt pre­sta­tion och en bra käns­la. Just den käns­lan vill vi att våra säk­ra häst­last­bi­lar och häst­trans­por­ter ska förmedla.

Väl­kom­men!

Clear Round Meeting hästlastbil

Hästlastbilar

Clear Round är lätt den tryg­gas­te häst­last­bil du kan äga med sin uni­ka säker­hets­vägg, paten­te­rad säker­hets­bom och mate­ri­al från flygindustrin.

Hästtransporter

Clear Round häst­trans­port till­ver­kas i vår fabrik i Tyskland med över 30 års erfa­ren­het av pre­mi­um­byg­ge. Välj alu­mi­ni­um eller glas­fi­ber i oli­ka stor­le­kar och tillbehör.