Sveriges första miljöklassade hästlastbil

CLEAR ROUND MILJÖHYBRID har myc­ket läg­re skatt än tra­di­tio­nel­la häst­last­bi­lar, cir­ka 150 kro­nor i måna­den. Alla våra model­ler går att få som mil­jö­hy­brid. De fun­ge­rar med bio­gas och fosil­fri die­sel (och van­lig die­sel). Med Clear Round kan du både ha en säker häst­last­bil och göra en insats för mil­jön! Clear Round är ett svenskt famil­je­fö­re­tag med erfa­ren­het av både häs­tar och för­sälj­ning av fri­tids­for­don samt en gedi­gen före­tags­bak­grund med verk­sam­het inom LSS.

Clear Round Meeting hästlastbil

Hästlastbilar

Clear Round är lätt den tryg­gas­te häst­last­bil du kan äga med sin uni­ka säker­hets­vägg, paten­te­rad säker­hets­bom och mate­ri­al från flygindustrin.

Hästtransporter

Clear Round häst­trans­port till­ver­kas i vår fabrik i Tyskland med över 30 års erfa­ren­het av pre­mi­um­byg­ge. Välj alu­mi­ni­um eller glas­fi­ber i oli­ka stor­le­kar och tillbehör. 

Dela sidan med dina vänner och bekanta!