Hästlastbilar och hästtransporter

Vill du ha häst­last­bil eller häst­trans­port med unik säker­het och häs­ten i cent­rum? Väl­kom­men! Clear Round grun­da­des med en kom­bi­na­tion av 30 års erfa­ren­het av häs­tar och för­sälj­ning av fri­tids­for­don. Sedan 2023 ägs före­ta­get av Bäll­staud­de som har en gedi­gen före­tags­bak­grund med verk­sam­het inom LSS. Via före­ta­gets enga­ge­mang i Autism- och Asper­ger­för­e­ning­en spons­rar Bäll­staud­de hästun­der­stödd tera­pi och ser en unik möj­lig­het att för­e­na de båda värl­dar­na. Vi spons­rar även Sjuk­hus­häs­ten.

Clear Round Meeting hästlastbil

Hästlastbilar

Clear Round är lätt den tryg­gas­te häst­last­bil du kan äga med sin uni­ka säker­hets­vägg, paten­te­rad säker­hets­bom och mate­ri­al från flygindustrin.

Hästtransporter

Clear Round häst­trans­port till­ver­kas i vår fabrik i Tyskland med över 30 års erfa­ren­het av pre­mi­um­byg­ge. Välj alu­mi­ni­um eller glas­fi­ber i oli­ka stor­le­kar och tillbehör.