Clear Round Ultralätt (miljöhybrid)

Det­ här är bilen för dig som vär­de­sät­ter bra lastvikt utan att tum­ma på säker­he­ten. Häst­de­len är byggt i lätt och starkt mate­ri­al från fly­gin­du­strin. Den går att få som mil­jö­hy­brid med låg skatt.

Lätt­vik­ta­re med säker lastvikt

Clear Round Ult­ralätt är vår mest trim­ma­de modell.

Klarar lätt en hög lastvikt 

Clear Round Ult­ralätt har bra lastvikt i stan­dardut­fö­ran­de. Häst­de­len är gjort i ett lätt men starkt mate­ri­al som används i flyg­plan. Den har en fäll­bar foder­luc­ka som gör att du lätt kom­mer åt häs­ten. Den har även vår uni­ka säker­hets­hyl­la som skyd­dar häs­tens rygg vid krock eller kraf­tig inbromsning, 

Enkelt att nå hästarna

Sadel­kam­ma­ren på Clear Round Ult­ralätt nås via en full­stor dörr. Foder­bor­det har en luc­ka som kan fäl­las ner, så att du får bra kon­takt med häs­tar­na. Höj­den på foder­bord kan anpas­sas till stor eller liten häst, utan extra kostnad. 

Unik säkerhetshylla räddar liv

Vid en krock trycks häs­ten bak­åt och nedåt, vil­ket tryc­ker ihop rygg­ra­den med frak­tu­rer i länd­ryg­gen som följd. För att und­vi­ka det­ta har Clear Round en unik säker­hets­hyl­la som lutar i 45 gra­der, vil­ket hjäl­per häs­ten att hål­la sig på benen. Den­na uni­ka kon­struk­tion räd­dar liv.

Miljöklassad hästlastbil med låg skatt

Clear Rounds mil­jö­hy­bri­der körs på en bland­ning av gas och die­sel – eller på enbart die­sel. När du tan­kar die­sel kan du väl­ja HVO 100 som är ett för­ny­bart bräns­le med läg­re utsläpp än tra­di­tio­nell diesel.

Om gasen tar slut går häst­last­bi­len auto­ma­tiskt över till die­sel. Du behö­ver allt­så inte vara oro­lig för att bli stå­en­de nånstans.

For­dons­skat­ten för en Clear Round mil­jö­hy­brid B‑kort är cir­ka 55 kro­nor i månaden.

 • B‑kortslastbil. 
 • Går att få som mil­jö­hy­brid, låg skatt.
 • Unik säker­hets­hyl­la som skyd­dar häs­tens rygg. 
 • Fäll­bar foderlucka. 
 • Flytt­bar mellanvägg.
 • 4‑hjulsdrift som till­val på Peugeotchassi.
 • Till­ver­kad i Tyskland.
 • 5 års fabriksgaranti.
 • 10 års karossgaranti.
 • Före­tag kan köpa på avbe­tal­ning eller leasing
 • Pri­vat­per­so­ner kan köpa på avbetalning
 • Vi tar oli­ka slags inbyten

Unik säkerhetshylla skyddar ryggen

Vid en krock trycks häs­ten bak­åt och nedåt, vil­ket tryc­ker ihop rygg­ra­den med frak­tu­rer i länd­ryg­gen som följd. För att und­vi­ka det­ta har Clear Round en unik säker­hets­hyl­la som lutar i 45 gra­der, vil­ket hjäl­per häs­ten att hål­la sig på benen. Vil­ken höjd säker­hets­hyl­lan ska sit­ta på kan du bestäm­ma vid beställning.

Flyttbar mellanvägg

Flytt­bar mel­lan­vägg är prak­tiskt när man har häs­tar oli­ka stor­le­kar att ta hän­syn till.

Skyddat hjulhus

Hjul­hu­set är väl skyd­dat från häs­tens sparkar.

Lätt ramp

Lägg mär­ke till den väl till­tag­na sido­luc­kan för häs­tens huvud. Det gör att häs­ten inte behö­ver bac­ka bak­åt innan den går ut. Ram­pen är lätt att lyfta.

Fällbar foderlucka

Den fäll­ba­ra foder­luc­kan gör det lätt att nå häs­ten. Höj­den på foder­bord kan anpas­sas till stor eller liten häst, utan extra kostnad. 

Lastutrymme över förardel

Prak­tiskt utrym­me som våra kun­der upp­skat­tar. Det går även att sova där.

Kamera och termometer i hästdelen

Med kame­ran i häst­de­len ser du att häs­tar­na har det bra. Vi har även en digi­tal ter­mo­me­ter som visar tem­pe­ra­tu­ren i hästdelen.

Sätt färg på bilen

Stan­dard­fär­ger­na är: antra­cit­grå, bril­jant­vit, RS-grå eller skif­fer­grå. Du kan få val­fri färg mot extra kostnad.

Profilera din bil

Pro­fi­le­ra din bil med t.ex. stall­namn och log­ga. Låt folk se att det är en vin­na­re som kör en vinnare.

Detta ingår i grundutförandet

Vad som ingårSpe­ci­fi­ka­tion
Fabriks­ga­ran­ti5 år
Kar­ross­ga­ran­ti10 år
Mil­jö­hy­bridTank för biogas
Chas­siPeu­geot Box­er (Renault kan väljas)
Motor165 hk (Renault: 150 hk + 50 kg)
Väx­ellå­daManu­ell (Renault automat)
Längd utvän­digt550 cm (Renault +25 cm)
Bredd utvän­digt212 cm
Höjd utvän­digt305 cm
Längd invän­digt, hästdel301 cm
Bredd invän­digt, hästdel199 cm
Höjd invän­digt, hästdel240 cm
Bredd på instegsramp136–172 cm (avsmal­nan­de ramp)
Bredd på luc­ka över ramp243 cm
Foder­bor­det med luc­ka som kan fäl­las ner
Säker­hets­vägg
Två dör­rar mel­lan häst­del och sadelkammare
Hönät eller höse­gel, 2 stycken.
Instegs­ramp med kraf­ti­ga mjuk­stäng­a­de dämpare
Grimskaft/​uppbindning, 4 stycken
Väx­ellå­da, manu­ell, 6‑vxl (Renault har automat)
ABS-broms­sy­stem
Tred­je högt pla­ce­rat bromsljus
Air­bag för föra­re och passagerare
Fart­hål­la­re
Kli­matan­lägg­ning
3 sitt­plat­ser
Lastut­rym­me över förardel
Ter­mo­me­ter i häst­del med digi­tal vis­ning i bildelen
Tak­föns­ter stort, öppningsbart
Ven­til i tak häst­del, självventilerande
Sido­föns­ter öpp­nings­ba­ra med galler
Väg­gar, tak, golv iso­le­ra­de i fiber-kom­po­sit­ma­te­ri­al från flyplansindustrin
Golv­mat­ta lim­mad hela gol­vet i gum­mi, tåligt för broddar
Inklätt hjul­hus med kraf­tig gummimatta.
Skydds­duk över säker­hets­vägg, lätt att ta ner för tvätt
Vik­bar vägg mel­lan häs­tar­na och vid insteg
Sadel­kam­ma­re bak med belys­ning, sadel­hål­la­re, träns­hål­la­re, spe­gel, doku­ment­hål­la­re, hyl­lor m.m.
Säker­hets­väg­gar, insteg och mel­lan­vägg, längs­gå­en­de vikbara
Lastut­rym­me över bil­del, med lastsäkringsduk
Pro­fi­le­ring utvän­digt ”HÄSTAR” fram och bak.
Säker­hets­pa­ket: reflex­väst, brand­släc­ka­re och förs­ta förband
Stan­dard­fär­ger­na är: antra­cit­grå, bril­jant­vit, RS-grå eller skif­fer­grå. Val­fri färg mot extra kostnad
Vitt tak, för läg­re värme
Vin­ter­hjul, dub­ba­de eller odub­ba­de, 4 styc­ken inklu­si­ve navkapslar
Låg­byggt chas­si för läg­re lastvinkel
Fram­hjuls­drift med ASR-antispinn

Tillval

Vad som ingårSpe­ci­fi­ka­tion
Val­fri färg på bilen.Från snygg till snyggare
Sex sitt­plat­ser
Hingst­gal­ler, extra, till ytt­re säker­hets­vägg vid instegsramp.+ 20 kg.
Fyr­hjuls­drift (Peu­geot ).+ 90 kg + 5 cm höjd.
Drag­krok för drag­vikt 2 500 kg.+ 35 kg.
Renault med auto­mat och 180 hk.Vikt + 90 kg. Längd utvän­digt +25 cm.
Sty­ling­pa­ket.Front- och bak­spoi­lers i kol­fi­ber­de­sign, back­speg­lar i chrome.
Kom­fort­pa­ket.+ 160 kg (se tabel­len nedan).

Komfortpaket (+ 160 kg)

Vad som ingår
Pro­fi­le­ra din bil med t.ex. stall­namn och logga.
Belys­ning med två fär­ger (vit och blå ) och regler­bar ljus­styr­ka i hästdel
Hingst­gal­ler mel­lan­vägg, demonterbart
Tjoc­ka­re golv­mat­ta som är tystare
Mat­ta, för­stärkt och rib­bad, på instegsramp
Kame­ra i hästdel
Mjukt skydd över säkerhetsbommen
Skydds­pre­sen­ning över säker­hets­hyl­la, demonterbar.
Spark­skydd sido­väg­gar och vägg häst-/bil­del
Vad­de­ra­de hel­täc­kan­de skydd instegs­vägg och mel­lan­vägg, demonterbara
Upp­bind­nings­ög­lor i karos­sen, utvän­digt, rostfri
Back­ka­me­ra
Ven­ti­la­tor elekt­risk i tak, till- och från­luft, reg­lage i bildel
LED-belys­ning
Broms- och kör­fältsas­si­stans för ökad säkerhet
Färd­da­tor
ESP med Hill­start assistan­ce (gör det lätt att star­ta i motlut)
4 alu­mi­ni­umfäl­gar med året-runt-däck
Dim­ljus
Radio, DAB, Blu­e­tooth, touchscreen
USB-uttag (lätt att lad­da mobilen)
Kyl­fack (endast Peugeot)
Tak­föns­ter pano­ra­ma, öppningsbart
Multi­funk­tions­ratt
Sto­lar i slit­starkt alcan­ta­ra-tyg med car­bo­nin­lägg (endast Peugeot).
Sto­lar i svart skinn­kläd­sel (Renault)
Formsydd mat­ta i förarhytten

Mått

Kon­tak­ta en återförsäljare

Clear Round Ult­ralätt säljs av utval­da åter­för­säl­ja­re. Besök en av dem idag!