Kontakta oss

Clear Round AB
Hei­ma kon­tors­ho­tell
Kemist­vä­gen 2A
183 79 Täby

info@clearround.se
08–509 102 68

Kon­takt­for­mu­lär

Nina Odell

Verk­sam­hets­chef

Nina är sedan 2023 verk­sam­hets­an­sva­rig för Clear Round och har tidi­ga­re arbe­tat med att bland annat ska­pa autis­m­vän­li­ga mil­jö­er i grupp­bo­stä­der. Det har varit en vik­tig del i arbe­tet att läg­ga fokus på rätt kva­li­tet för att ska­pa bra och anpas­sa­de hem. Hon ser sam­ma vär­de­grund i Clear Round som foku­se­rar på häs­tar­nas säker­het, funk­tion och trygg­het fram­för allt annat.

Shouting horse under cloudy sky

Conny Ekman

Affärs­ut­veck­ling

Con­ny Ekman har varit leve­ran­tör av hus­bi­lar sedan 80-talet, sam­ti­digt som han och Anni­ka Elg bygg­de upp en häst­gård i Give­torp. Det var länge parets dröm att kom­bi­ne­ra intres­set för både häs­tar och bilar – vil­ket la grun­den till Clear Round. Den senas­te famil­je­med­lem­men är den busi­ga beag­len Doris. Con­ny tyc­ker att hon ska bli en svamp­hund. Det tyc­ker inte hon.

Malin Andersson

Säljsup­port

Malin Anders­son talar med häs­tar, hun­dar och män­ni­skor. Myc­ket och gär­na. Hon hörs bland annat i pod­den ”Gil­la häst”. Folk ver­kar gil­la hen­ne ock­så, endast en månad efter flyt­ten till Skå­ne kän­de hon alla sedan barns­ben. Hör av dig till Malin om du vill tala häst­last­bi­lar. Det enda du ris­ke­rar är att kom­ma hem med två.

close-up photography of brown horse
Shouting horse under cloudy sky

Yvonne Östling

Säljsup­port

Yvon­ne stöt­tar både säl­ja­re, åter­för­säl­ja­re och kun­der. Hon kan allt om häs­tar och häst­last­bi­lar. Och hen­nes star­ka sida är att hit­ta lös­ning­ar på allt. Yvon­ne har täv­lat i allt mel­lan pon­ny och stor­häst och äls­kar att vara hem­ma på sin gård i Kniv­s­ta. Och vi äls­kar att job­ba med henne.

Johanna Bertilsson

Säl­ja­re

Johan­na job­ba­de tidi­ga­re på Grann­går­den. Nu är hon vår expert på häst­trans­por­ter (och last­bi­lar) och syns ofta på mäs­sor och event. Johan­na har hål­lit på med häs­tar och ridsport sedan hon var fyra år. Får hon tid över äls­kar hon att resa. Annars extraknäc­ker hon på famil­jens Tem­po­bu­tik i Kvi­bil­le. Högt tem­po och lug­net i stor­men, det är vår Johanna.

close-up photography of brown horse

Annika Elg

Omvärlds­be­va­ka­re

Anni­ka Elg är är sam­bo med Con­ny och har huvud­an­sva­ret i den gemen­sam­ma häst­går­den som de har i Öster­göt­land. Anni­ka har job­bat på Ridsports­för­bun­det i många år och pra­tar lika bra med häs­tar som med män­ni­skor. Hon har med sitt häst­min­ne byggt upp ett kon­takt­nät långt utan­för den egna hagen.

Christer Barregren

Mark­nads­fö­ra­re

Chris­ter skö­ter mark­nads­fö­ring­en med text och bild och film och gla­da till­rop. Han beskri­ver sig själv som en inbun­den bok­nörd och poet, vil­ket rim­mar utmärkt med hans utåt­rik­ta­de jobb. När han inte göm­mer sig bakom böc­ker eller dato­rer åter­finns han gär­na i sko­gen. Ofta med cho­klad i ryggsäcken.