Clear Round Alu

Clear Round Alu är en trygg häst­trans­port byggd i alu­mi­ni­um och glas­fi­ber. Det är en rik­tig stor­säl­ja­re med genom­tänkt kva­li­tet och beprö­vad säker­het. Enkel, prak­tisk, säker.

En trygg storsäljare

Krop­pen är i alu­mi­num. Taket är helgju­tet i glas­fi­ber­la­mi­nat (GRP) som för­vand­lar taket till en stor störtbåge. 

GRP är ett extremt håll­fast mate­ri­al. Det är lju­di­so­le­ran­de, UV-resi­s­tent, brand­häm­man­de och hål­ler jämn temperatur.

Ing­et annat mär­ke erbju­der sam­ma 3‑lagers glas­fi­ber­la­mi­nat som annars används för att byg­ga flyg­plan, lyx­bå­tar – och broar! 

Clear Round Alu är ett häst­släp med luf­tigt innerut­rym­me. Höjd invän­digt: 2 390 mm. Längd invän­digt: 3 475 mm. Bredd invän­digt: 1 690 mm.

Nyfiken?

Kon­tak­ta Johan­na Ber­tils­son på 010–147 98 29 eller johanna.bertilsson@clearround.se. Hon berät­tar gär­na vil­ka möj­lig­he­ter som finns. Kol­la även på vår affär på Bloc­ket för nytt och begagnat. 

  • 5 års fabriksgaranti
  • Välj lastvikt från 430 till 1 780  kg
  • 920 kg tjänstevikt
  • Höjd invän­digt: 2 390 mm.
  • Längd invän­digt: 3 475 mm.
  • Bredd invän­digt: 1 690 mm.

Bogbom

Bog­bo­mar­na har juster­bar höjd och kan anpas­sas individuellt.

Panikutlösning

Om häs­ten läg­ger sig på bog­bom­men kan du fäl­la ned utifrån.

Sparkskydd

Spar­skydd på väg­gar­na är standard. 

Chassi

Brom­sat chas­si med låg lastvin­kel, gal­va­ni­se­rat för att vara korrosions-beständig.

Stabil konstruktion

Sta­bil kon­struk­tion med gal­va­ni­se­ra­de sid­ost­röt­tor med sikt­öpp­ning­ar och infäll­da baklampor.

Kom­bi­ramp

Kom­bi­ramp som är öpp­nings­bar som både ramp och dörr (till­val).

Automatsikt stödhjul

Hju­let viks upp auto­ma­tiskt när stöd­hju­let vevas upp.

Halkfri ramp

Ramp i alu­mi­ni­um med ytskikt av gum­mi och steglister.

Rymligt inre

Höjd inne: 2 390 mm.
Längd inne: 3 445 mm.
Bredd inne: 1 690 mm.

Sadelkammare

Lås­bar sadel­kam­ma­re med två utdrag­ba­ra sadel­hål­la­re, utö­kad höjd, access uti­från och innefrån

Praktisk omsorg

Skyf­fel, träns­hål­la­re, hål­la­re för rid­spö, spe­gel, för­va­rings­nät, belys­ning i sadel­kam­ma­ren, bors­te som även är häv­stång om bom­men mås­te släp­pas ner.

God belsyning

Hästut­rym­met är väl upp­lyst. Extra­lam­pa finns som till­val. Lik­som LED-lam­por med vitt och blått ljus. 

Löstagbara fodertråg

Två lös­tag­ba­ra foder­tråg ingår. Lät­ta att ren­gö­ra och myc­ket hygieniska.

Dubbelsteg

Dub­belste­gen på back­luc­kan gör det enkelt att klätt­ra upp och få insyn till häs­ten. Och fäl­la luckan. 

Modernt formspråk

Clear Round häst­trans­por­ter har en modern och ström­lin­je­for­mad design.

Styrkan med GRP

Glas­fi­berar­me­rad plast eller GRP är extremt tåligt. De oli­ka bestånds­de­lar­na i kom­po­si­ten kom­plet­te­rar varand­ra för att ska­pa ett starkt och tåligt mate­ri­al. Det används inom flyg‑, bil‑, båt- och byggindustrin. 

GRP är vat­ten­tätt, lju­di­so­le­ran­de, UV-resi­s­­­tent, brand­häm­man­de och hål­ler jämn tem­pe­ra­tur. Det är dess­utom lätt att repa­re­ra och har låg vikt. Lägg till en lång livs­längd, så har du ett super­ma­te­ri­al. Det använ­das till och med för att byg­ga broar.

Standard

Vad som ingårSpe­ci­fi­ka­tion
Fabriks­ga­ran­ti5 år
Total­vikt1 350–2 700 kg
Tjäns­te­vikt920 kg
Lastvikt430–1 780 kg (du väljer)
Längd utvän­digt4 720 mm
Bredd utvän­digt2 250 mm
Höjd utvän­digt2 800 mm
Längd invän­digt3 475 mm
Bredd invän­digt1 690 mm
Höjd invän­digt2 390 mm
Unik vat­ten- och fuktavstö­tan­de “Long Life Sandwich”-konstruktion.
Ram­pen har en rejäl gum­mi­mat­ta med rib­bor så ing­en halkar
Alu­mi­ni­um­golv med dubb­la alu­mi­ni­umskikt och iso­le­ring, lim­mad golvmatta
Säker­hetschas­si som ger en ramp med låg lastvinkel.
Drag­lås som gör det svårt för tjuvarna
Dub­bel­steg på back­luc­kan (myc­ket praktisk)
Indi­vi­du­ellt anpass­nings­ba­ra bog­bom­mar med lätt­han­ter­ligt paniksystem.
Vad­de­ra­de sidosektioner.
Skydds­mat­ta på sadel­kam­ma­rens vägg i hästdelen
Sadel­kam­ma­re med sadel­hål­la­re för två sad­lar samt lås­bar dörr.
Demon­ter­bar mellanvägg
Öpp­nings­ba­ra sidofönster
Gal­va­ni­se­ra­de sta­bi­li­se­rings­stag med luft­ge­nom­släpp, back­ljus, dimljus.
Chas­sit är gal­va­ni­se­rat och rostsäkrat.
Bors­te, skyf­fel, träns­hål­la­re, hål­la­re för rid­spö, spe­gel, för­va­rings­nät, belys­ning i sadelkammaren.
Två foder­hin­kar, lös­tag­ba­ra och lät­ta att rengöra.
15-tums­däck med med lättme­tall­fäl­gar i silver
Auto­ma­tiskt stödhjul
Två­fär­gat ljus: Väx­la mel­lan vitt och blått ljus som känns lug­nan­de för hästarna.
13-polig släp­vagns­kon­takt

Populära tillval

Vad som ingår
Pano­ra­ma­tak
Kom­bi­ramp (öpp­nings­bar som både ramp och dörr)
Extra för­stärkt golv­mat­ta för framhovar
Alu­mi­ni­umfäl­gar, 4 styc­ken, sil­ver eller svart
Antiwob­bel-drag ASK+
Tred­je högt bromsljus
Skydds­mat­ta, vägg sadel­kam­ma­re i hästdel
Extra golv­mat­ta för­stärkt (fram­ho­var)

Nyfi­ken?

Kon­tak­ta Johan­na Ber­tils­son på 010–147 98 29 eller johanna.bertilsson@clearround.se. Hon berät­tar gär­na vil­ka möj­lig­he­ter som finns. Kol­la även på vår affär på Bloc­ket för nytt och begagnat.