Integritetspolicy

Vi vär­nar om skyd­det av dina enskil­da rät­tig­he­ter och dina per­son­upp­gif­ter. Den här data­skydds­po­li­cyn beskri­ver hur vi sam­lar in, använ­der, lag­rar och delar per­son­upp­gif­ter. Den­na data­skydds­po­li­cy gäl­ler från den 25 maj 2018, när den all­män­na data­skydds­för­ord­ning­en (GDPR) trä­der i kraft.

Genom att använ­da våra tjäns­ter, accep­te­rar du vår data­skydds­po­li­cy och vår behand­ling av dina per­son­upp­gif­ter. Du god­kän­ner ock­så att vi använ­der oli­ka kom­mu­ni­ka­tions­vä­gar som t.ex. e‑post, SMS, tele­fon eller sup­port­sy­stem för att skic­ka infor­ma­tion till dig. Det är vik­tigt att du läser och för­står vår data­skydds­po­li­cy innan du använ­der våra tjänster.

För att kun­na erbju­da dig våra tjäns­ter behö­ver vi behand­la dina per­son­upp­gif­ter enligt nedan. Vi gör det med störs­ta möj­li­ga hän­syn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?

Per­son­upp­gif­ter sam­las nor­malt in direkt från dig som kund vid regi­stre­ring (t.ex. adress­upp­gif­ter), eller gene­re­ras i sam­band med att du använ­der våra tjäns­ter och pro­duk­ter (t.ex. IP-adres­ser eller logg­ning av användare).

De per­son­upp­gif­ter som vi sam­lar in kan delas in i föl­jan­de kategorier:

Identifiering:

Van­ligt­vis utgörs det­ta av per­son­num­mer, e‑post och namn inom Sverige.

Kontakt:

Infor­ma­tion som t.ex. e‑post, kon­takt­upp­gif­ter och tele­fon­num­mer. Det­ta är vik­tigt för att kun­na exem­pel­vis erbju­da sup­port, skic­ka fak­tu­ror eller kon­tak­ta dig med vik­tig infor­ma­tion om din tjänst.

Historik:

Exem­pel­vis inlogg­nings­hi­sto­rik, utför­da änd­ring­ar i vår tjänst eller begä­ran över inter­net till dina tjänster.

Vad är vår rättsliga grund till att behandla dina personuppgifter?

Samt­li­ga behand­ling­ar utförs med stöd av att vi ska kun­na utfö­ra våra åta­gan­den gente­mot dig som kund och föl­ja tillämp­lig lag­stift­ning. Du kan läsa mer om det­ta här:

Vad gör vi med din information?

All data används för att leve­re­ra, admi­ni­stre­ra och för­bätt­ra våra tjäns­ter. Infor­ma­tio­nen krävs för att vi ska kun­na leve­re­ra våra tjäns­ter (exem­pel­vis för fak­tu­re­ring, kund­tjänst, eko­no­misk admi­nist­ra­tion, full­föl­ja avtal eller iden­ti­fi­ka­tion av ägar­skap). Vi använ­der ock­så det­ta för att kun­na kom­mu­ni­ce­ra med dig om vik­ti­ga hän­del­ser eller infor­ma­tion om ditt kon­to, samt nyhets­brev och gene­rell kom­mu­ni­ka­tion via e‑post.

Vem kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till?

För att skyd­da och vär­na om våra kun­ders integri­tet läm­nas per­son­upp­gif­ter inte ut till extern part, utö­ver vad som krävs för att vi ska kun­na full­föl­ja våra åtan­da­den mot dig som kund, utan att du har med­gi­vit det­ta. Undan­tag görs om en kund har bru­tit mot våra avtals­vill­kor, om det före­lig­ger rätts­li­ga åtgär­der eller om myn­dig­het begär det­ta med stöd i svensk lag­stift­ning. Exem­pel på såda­na myn­dig­he­ter är skatte­myn­dig­he­ter, polis­myn­dig­he­ter, kro­no­fog­de­myn­dig­he­ter och till­syns­myn­dig­he­ter i berör­da länder.

I vis­sa fall kan ensta­ka per­son­upp­gif­ter behö­va läm­nas till utval­da leve­ran­tö­rer vid even­tu­ell fel­sök­ning, sup­port eller lik­nan­de. Vi kom­mer inte säl­ja dina upp­gif­ter vida­re till extern part, ej hel­ler dela med oss av dina upp­gif­ter utan ditt sam­tyc­ke, utö­ver vad som krävs för att vi ska kun­na full­föl­ja våra åta­gan­den mot dig som kund.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strä­var all­tid efter att utfö­ra behand­ling­en inom EU/​EES. I vis­sa situ­a­tio­ner kan dock infor­ma­tio­nen kom­ma att över­fö­ras till, och behand­las i, land utan­för EU/​EES av oss, eller annan leve­ran­tör eller under­le­ve­ran­tör. Då vi all­tid strä­var efter att skyd­da din infor­ma­tion, kom­mer vi och våra leve­ran­tö­rer att vid­ta de lega­la, tek­nis­ka och orga­ni­sa­to­ris­ka åtgär­der för att säker­stäl­la att din infor­ma­tion han­te­ras säkert och med en skydds­ni­vå jäm­för­bar med och i sam­ma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/​EES. Vår leve­ran­tör har ock­så full­go­da biträ­des­av­tal med alla leve­ran­tö­rer för att säker­stäl­la att behand­ling­en sker enligt utsat­ta regler.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vår leve­ran­tör har ett omfat­tan­de system med fle­ra säker­hets­ni­vå­er genom både logisk nät­be­gräns­ning, access­ni­vå­er, larm och intrångs­skydd av oli­ka slag. De och vi arbe­tar ock­så enligt ”Pri­va­cy by design” vid utveck­ling, både internt och till­sam­mans med partners.

Din rätt till de data som finns registrerad

Som regi­stre­rad per­son och kund hos oss har du spe­ci­el­la rät­tig­he­ter röran­de de per­son­upp­gif­ter vi har om dig.

Des­sa är:

Information:

Som kund kan man när som helst kon­tak­ta oss för att få ut vil­ken infor­ma­tion vi har sam­lad. Vi strä­var efter att genom­fö­ra det­ta utan fördröjning.

Rättelse:

För­änd­ring av regi­stre­ra­de upp­gif­ter sker genom kom­mu­ni­ka­tion med oss där vi då hjäl­per till att genom­fö­ra förändringen.

Begränsning:

För per­son­upp­gif­ter som har behand­lats och insam­lats auto­ma­ti­se­rat (med stöd av samtycke/​avtal) har du av oss rätt att få ut des­sa i ett maskin­läs­bart format.

Radering:

Under vis­sa omstän­dig­he­ter har du rätt att begä­ra rade­ring av dina per­son­upp­gif­ter. Des­sa kan vara t.ex.

  • Om det sak­nas rätts­lig grund för behand­ling­en eller om behand­ling­en är olaglig.
  • Det sak­nas berät­ti­gat skäl för fort­satt behandling.
  • Du invän­der mot behand­ling för direkt marknadsföring.

En för­ut­sätt­ning för att vi skall kun­na utfö­ra ovan är att vi erhål­ler full­go­da under­lag för iden­ti­fi­ka­tion från dig som regi­stre­rad. Din begä­ran om att utö­va dina rät­tig­he­ter ovan bedöms från fall till fall uti­från rådan­de omstän­dig­he­ter. Vi kan ock­så vara tvung­na att behål­la dina upp­gif­ter om det behövs för att upp­fyl­la rätts­li­ga för­plik­tel­ser, häv­da ett rätts­ligt anspråk eller full­föl­ja och genom­dri­va våra akti­va avtal.

Automatiserat beslutsfattande

Vi kan i vis­sa fall använ­da oss av auto­ma­ti­se­rat besluts­fat­tan­de om du har läm­nat ditt uttryck­li­ga sam­tyc­ke eller om det är nöd­vän­digt för att full­gö­ra ett avtal, till exem­pel vid utvär­de­ring och för­bätt­ring av våra tjäns­ter (t.ex. ana­lys av tra­fik och användning).

Cookies (kakor) på vår webbplats

Vi använ­der coo­ki­es, en text­fil som spa­ras på besö­ka­rens dator, för att iden­ti­fi­e­ra och opti­me­ra våra web­bap­pli­ka­tio­ner för besö­ka­re och kun­der. Om du inte vill att vi ska göra det­ta så kan du stänga av coo­ki­es i din webb­lä­sa­re. Note­ra dock att funk­tio­na­li­te­ten på vår hem­si­da då kan begränsas.

För att han­te­ra de coo­ki­es och rela­te­ra­de sam­tyc­ken använ­der vi sam­tyc­kes­verk­ty­get ”Real Coo­kie Ban­ner”. Detal­jer om hur ”Real Coo­kie Ban­ner” fun­ge­rar finns på https://devowl.io/rcb/data-processing/.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter

Vi spa­rar upp­gif­ter så länge som det är nöd­vän­digt för att utfö­ra våra åta­gan­den som leve­ran­tör och så länge det krävs enligt lagstad­ga­de lag­rings­ti­der. När vi spa­rar data för and­ra syf­ten än för våra åta­gan­den som före­tag, t.ex. för att upp­fyl­la krav på bok­fö­ring och eko­no­mis­ka under­lag, spa­rar vi endast infor­ma­tio­nen så länge som det behövs för respek­ti­ve syfte.

Förändringar i denna dataskyddspolicy

Inne­hål­let i den­na data­skydds­po­li­cy kan kom­ma att för­änd­ras med tiden. Vi kom­mer all­tid hål­la våra kun­ders integri­tet högt och föl­jer alla data­skydds­la­gar inom EU och Sve­ri­ge. Om vi genom­för stör­re för­änd­ring­ar kom­mer des­sa kom­mu­ni­ce­ras via e‑post och/​eller i din kund­por­tal. Vill du hål­la dig upp­da­te­rad löpan­de rekom­men­de­rar vi att läsa den­na poli­cy med jäm­na mellanrum.

Kontakta oss om du har frågor

Har du frå­gor eller syn­punk­ter som rör vår data­skydds­po­li­cy kan du vän­da dig till vår sup­por­t­or­ga­ni­sa­tion via e‑post eller tele­fon. Kon­tak­tin­for­ma­tion finns på vår webbsida.