Clear Round Stuteri

Clear Round Stu­te­ri är säkert den tryg­gas­te häst­last­bil du kan köpa – med säker­hets­lös­ning­ar som du inte hit­tar någon annan­stans. Den går att få som mil­jö­hy­brid med låg skatt.

Patenterad bogbom räddar liv

En stu­te­rimo­dell mås­te ha en bog­bom för att häs­ten ska kun­na resa säkert. Utan bom kan häs­ten ska­da nac­ken vid kraf­tig inbroms­ning, gupp eller krock. Många äga­re kör ändå utan bom, eftersom häs­ten kan steg­ra sig och fast­na över den. Det behö­ver du inte oroa dig för här. Clear Round har en unik säker­hets­bom som fälls auto­ma­tiskt om häs­ten läg­ger benen över den. Bom­men är ställ­bar efter häs­tens vikt och har två fäs­ten på var sida, för oli­ka höjd.

Unik säkerhetshylla räddar hästens rygg

Vid en krock trycks häs­ten bak­åt och nedåt, vil­ket tryc­ker ihop rygg­ra­den med frak­tu­rer i länd­ryg­gen som följd. För att und­vi­ka det­ta har Clear Round en unik säker­hets­hyl­la som lutar i 45 gra­der, vil­ket hjäl­per häs­ten att hål­la sig på benen. Den­na uni­ka kon­struk­tion räd­dar liv.

4

Byggd som ett flygplan

Häst­de­len är till­ver­kad av fiber­kom­po­sit från fly­gin­du­strin, vil­ket ger dras­tiskt för­bätt­rad sta­bi­li­tet, håll­bar­het och säker­het samt 50 pro­cent läg­re vikt än kon­ven­tio­nel­la lös­ning­ar. Gol­vet är av alu­mi­ni­um som tål fukt och inte rostar.

 • Paten­te­rad bog­bom som fälls auto­ma­tiskt om häs­ten steg­rar sig.
 • Unik säker­hets­hyl­la som skyd­dar häs­tens rygg. 
 • Kan fås som mil­jö­hy­brid, låg skatt.
 • Flytt­bar mellanvägg.
 • 4‑hjulsdrift som till­val på Peugeotchassi.
 • Till­ver­kad i Tyskland.
 • 5 års fabriksgaranti.
 • 10 års karossgaranti.
 • Före­tag kan köpa på avbe­tal­ning eller leasing
 • Pri­vat­per­so­ner kan köpa på avbetalning
 • Vi tar inbyten

Unik säkerhetshylla skyddar ryggen

Vid en krock trycks häs­ten bak­åt och nedåt, vil­ket tryc­ker ihop rygg­ra­den med frak­tu­rer i länd­ryg­gen som följd. För att und­vi­ka det­ta har Clear Round en unik säker­hets­hyl­la som lutar i 45 gra­der, vil­ket hjäl­per häs­ten att hål­la sig på benen. Vil­ken höjd säker­hets­hyl­lan ska sit­ta på kan du bestäm­ma vid beställning.

Patenterad bogbom räddar liv

Clear Round Stu­te­ri, vår mest sål­da modell, har dubb­la dör­rar mel­lan sadel­kam­ma­ren och häst­de­len. Och den har Clear Rounds paten­te­ra­de bog­bom som räd­dar liv.

Inklätt hjulhus

Pla­ce­rat bort­om bogstö­det under mattråget.

Lastutrymme över förardel

Prak­tiskt utrym­me som våra kun­der upp­skat­tar. Det går även att sova där.

Stor lucka, lätt ramp

Lägg mär­ke till den väl till­tag­na sido­luc­kan för häs­tens huvud. Det gör att häs­ten inte behö­ver bac­ka bak­åt innan den går ut. Ram­pen är otro­ligt lätt. Pro­va själv!

Tacklucka och fläkt

Ljus och sval­ka. Alla våra häst­last­bi­lar har dess­utom vitt tak på utsi­dan, för att hål­la nere vär­men i hästdelen.

Kamera och termometer i hästdelen

Med kame­ran i häst­de­len ser du att häs­tar­na har det bra. Vi har även en digi­tal ter­mo­me­ter som visar tem­pe­ra­tu­ren i hästdelen.

Sätt färg på bilen

Stan­dard­fär­ger­na är: antra­cit­grå, bril­jant­vit, RS-grå eller skif­fer­grå. Du kan få val­fri färg mot extra kostnad.

Profilera din bil

Pro­fi­le­ra din bil med t.ex. stall­namn och log­ga. Låt folk se att det är en vin­na­re som kör en vinnare.

Detta ingår i grundutförandet

Vad som ingårSpe­ci­fi­ka­tion
Fabriks­ga­ran­ti5 år
Kar­ross­ga­ran­ti10 år
Chas­siPeu­geot Box­er (Renault kan väljas)
Motor165 hk (Renault: 180 hk + 50 kg)
Väx­ellå­daManu­ell (Renault automat)
Längd utvän­digt599 cm (Renault +25 cm)
Bredd utvän­digt212 cm
Höjd utvän­digt305 cm
Längd invän­digt, hästdel275 cm
Bredd invän­digt, hästdel199 cm
Höjd invän­digt, hästdel240 cm
Bredd på instegsramp172 cm
Bredd på luc­ka över ramp243 cm
Säker­hets­bom med paten­te­rad utlösningsautomatik
Säker­hets­vägg
Två dör­rar mel­lan häst­del och sadelkammare
Hönät eller höse­gel, 2 stycken.
Instegs­ramp med kraf­ti­ga mjuk­stäng­a­de dämpare
Grimskaft/​uppbindning, 4 stycken
Väx­ellå­da, manu­ell, 6‑vxl (Renault har automat)
ABS-broms­sy­stem
Dörr till sadel­kam­ma­re bak, 93 cm bred, låsbar
Tred­je högt pla­ce­rat bromsljus
Air­bag för föra­re och passagerare
Fart­hål­la­re
Kli­matan­lägg­ning
3 sitt­plat­ser
Lastut­rym­me över förardel
Ter­mo­me­ter i häst­del med digi­tal vis­ning i bildelen
Tak­föns­ter stort, öppningsbart
Ven­til i tak häst­del, självventilerande
Sido­föns­ter öpp­nings­ba­ra med galler
Väg­gar, tak, golv iso­le­ra­de i fiber-kom­po­sit­ma­te­ri­al från flyplansindustrin
Golv­mat­ta lim­mad hela gol­vet i gum­mi, tåligt för broddar
Inklätt hjul­hus med kraf­tig gummimatta.
Skydds­duk över säker­hets­vägg, lätt att ta ner för tvätt
Vik­bar vägg mel­lan häs­tar­na och vid insteg
Säker­hets­väg­gar, insteg och mel­lan­vägg, längs­gå­en­de vikbara
Lastut­rym­me över bil­del, med lastsäkringsduk
Pro­fi­le­ring utvän­digt ”HÄSTAR” fram och bak.
Säker­hets­pa­ket: reflex­väst, brand­släc­ka­re och förs­ta förband
Stan­dard­fär­ger­na är: antra­cit­grå, bril­jant­vit, RS-grå eller skif­fer­grå. Val­fri färg mot extra kostnad
Vitt tak, för läg­re värme
Vin­ter­hjul, dub­ba­de eller odub­ba­de, 4 styc­ken inklu­si­ve navkapslar
Låg­byggt chas­si för läg­re lastvinkel
Fram­hjuls­drift med ASR-antispinn

Tillval

Vad som ingårSpe­ci­fi­ka­tion
Val­fri färg på bilen.
Hingst­gal­ler, extra, till ytt­re säker­hets­vägg vid instegsramp.+ 20 kg.
Fyr­hjuls­drift (Peu­geot ).+ 90 kg + 5 cm höjd.
Drag­krok för drag­vikt 2 500 kg.+ 35 kg.
Renault med auto­mat och 180 hk.Vikt + 90 kg. Längd utvän­digt +25 cm.
Sty­ling­pa­ket.Front- och bak­spoi­lers i kol­fi­ber­de­sign, back­speg­lar i chrome.
Kom­fort­pa­ket.+ 160 kg (se tabel­len nedan).

Komfortpaketet

Vad som ingår
Pro­fi­le­ra din bil med t.ex. stall­namn och logga.
Belys­ning med två fär­ger (vit och blå ) och regler­bar ljus­styr­ka i hästdel
Hingst­gal­ler mel­lan­vägg, demonterbart
Tjoc­ka­re golv­mat­ta som är tystare
Mat­ta, för­stärkt och rib­bad, på instegsramp
Kame­ra i hästdel
Mjukt skydd över säkerhetsbommen
Skydds­pre­sen­ning över säker­hets­hyl­la, demonterbar.
Spark­skydd sido­väg­gar och vägg häst-/bil­del
Vad­de­ra­de hel­täc­kan­de skydd instegs­vägg och mel­lan­vägg, demonterbara
Upp­bind­nings­ög­lor i karos­sen, utvän­digt, rostfri
Back­ka­me­ra
Ven­ti­la­tor elekt­risk i tak, till- och från­luft, reg­lage i bildel
LED-belys­ning
Broms- och kör­fältsas­si­stans för ökad säkerhet
Färd­da­tor
ESP med Hill­start assistan­ce (gör det lätt att star­ta i motlut)
4 alu­mi­ni­umfäl­gar med året-runt-däck
Dim­ljus
Radio, DAB, Blu­e­tooth, touchscreen
USB-uttag (lätt att lad­da mobilen)
Kyl­fack (endast Peugeot)
Tak­föns­ter pano­ra­ma, öppningsbart
Multi­funk­tions­ratt
Sto­lar i slit­starkt alcan­ta­ra-tyg med car­bo­nin­lägg (endast Peugeot).
Sto­lar i svart skinn­kläd­sel (Renault)
Formsydd mat­ta i förarhytten

Mått