Clear Round Stuteri

Clear Round Stu­te­ri med kom­fort­pa­ke­t är säkert den tryg­gas­te häst­last­bil du kan köra – med säker­hets­lös­ning­ar som du inte hit­tar någon annanstans. 

Hästägare tar säkerhet på allvar. Det gör vi med.

Där­för är Clear Round Stu­re­ri utrus­tad med fle­ra uni­ka säkerhetslösningar.

Patenterat bogstöd räddar liv

Utan bogstöd i en stu­te­ri­buss kan häs­ten all­var­ligt ska­da nac­ken vid kraf­tig inbroms­ning, gupp eller krock. Många äga­re kör ändå utan bogstöd, eftersom häs­ten kan steg­ra sig och fast­na över bom­men. Clear Round har ett unikt bogstöd som fälls auto­ma­tiskt om häs­ten läg­ger benen över det. Bom­men är ställ­bar efter häs­tens vikt och har två fäs­ten på var sida, för oli­ka höjd.

Unik säkerhetshylla på den förstärkta säkerhetsväggen

Vid häf­tig inbroms­ning eller krock trycks häs­ten bak­åt och nedåt. Det tryc­ker ihop rygg­ra­den och orsa­kar frak­tu­rer i länd­ryg­gen. För att und­vi­ka des­sa ska­dor har Clear Round på den för­stärk­ta säker­hets­väg­gen mot förar­hyt­ten mon­te­rat en unik säker­hets­hyl­la som lutar i 45 gra­der. Den ”sät­ter” sig häs­ten på, vil­ket hjäl­per den att hål­la sig uppe och ger den kraft i benen.

Byggd som ett flygplan

Häst­de­len är till­ver­kad av fiber­kom­po­sit från fly­gin­du­strin, vil­ket ger dras­tiskt för­bätt­rad sta­bi­li­tet, håll­bar­het och säker­het samt 50 pro­cent läg­re vikt än kon­ven­tio­nel­la lösningar.

 • 5 års fabriksgaranti
 • 10 års karossgaranti
 • 1 150 kg lastvikt i grundutförandet
 • Häst­del byggd i mate­ri­al från flygplan
 • Paten­te­rat bogstöd som räd­dar liv
 • Säker­hets­vägg med säkerhetshylla
 • 4‑hjulsdrift som tillval 
 • Till­ver­kad i vår fabrik i Tyskland
 • Före­tag kan köpa på avbe­tal­ning eller leasing
 • Pri­vat­per­so­ner kan köpa på avbetalning
 • Vi tar oli­ka slags inbyten
 • Vi leve­re­rar bilen hem till dig (efter ö.k.)

Clear Round Stuteri 

Clear Round Stu­te­ri, vår mest sål­da modell, har dubb­la dör­rar mel­lan sadel­kam­ma­ren och häst­de­len. Och den har Clear Rounds paten­te­ra­de bogstöd som räd­dar liv.

Kamera och termometer i hästdelen

Med kame­ran i häst­de­len ser du att häs­tar­na har det bra. Vi har även en digi­tal ter­mo­me­ter som visar tem­pe­ra­tu­ren i hästdelen.

Inklätt hjulhus

Pla­ce­rat bort­om bogstö­det under mattråget.

Lastutrymme över förardel

Prak­tiskt utrym­me som våra kun­der upp­skat­tar. Vi får ofta frå­gan om det går att sova där. Vi kän­ner ing­en som verk­li­gen har gjort det, men – ja, det går.

Stor lucka, lätt ramp

Lägg mär­ke till den väl till­tag­na sido­luc­kan för häs­tens huvud. Det gör att häs­ten inte behö­ver bac­ka bak­åt innan den går ut. Ram­pen är otro­ligt lätt. Pro­va själv!

Bästa utsikten

Luf­tigt, rym­ligt, kul – på utflykt med en stuteribuss.

Tacklucka och fläkt

Ljus och sval­ka. Alla våra häst­last­bi­lar har dess­utom vitt tak på utsi­dan, för att hål­la nere vär­men i hästdelen.

Profilera din bil

Pro­fi­le­ra din bil med t.ex. stall­namn och log­ga. Låt folk se att det är en vin­na­re som kör en vinnare.

Sätt färg på bilen

Stan­dard­fär­ger­na är: antra­cit­grå, bril­jant­vit, RS-grå eller skif­fer­grå. Du kan få val­fri färg mot extra kostnad.

Detta ingår i grundutförandet

Vad som ingårSpe­ci­fi­ka­tion
Fabriks­ga­ran­ti5 år
Kar­ross­ga­ran­ti10 år
Chas­siPeu­geot Box­er (Renault kan väljas)
Motor165 hk (Renault: 180 hk + 50 kg)
Väx­ellå­daManu­ell (Renault automat)
Total­vikt3 500 kg
Tjäns­te­vikt2 330 kg
Lastvikt1 150 kg
Längd utvän­digt599 cm (Renault +25 cm)
Bredd utvän­digt212 cm
Höjd utvän­digt305 cm
Längd invän­digt, hästdel275 cm
Bredd invän­digt, hästdel199 cm
Höjd invän­digt, hästdel240 cm
Bredd på instegsramp172 cm
Bredd på luc­ka över ramp243 cm
Säker­hets­bom med paten­te­rad utlösningsautomatik
Säker­hets­vägg
Två dör­rar mel­lan häst­del och sadelkammare
Hönät eller höse­gel, 2 stycken.
Instegs­ramp med kraf­ti­ga mjuk­stäng­a­de dämpare
Grimskaft/​uppbindning, 4 stycken
Väx­ellå­da, manu­ell, 6‑vxl (Renault har automat)
ABS-broms­sy­stem
Dörr till sadel­kam­ma­re bak, 93 cm bred, låsbar
Tred­je högt pla­ce­rat bromsljus
Air­bag för föra­re och passagerare
Fart­hål­la­re
Kli­matan­lägg­ning
3 sitt­plat­ser
Lastut­rym­me över förardel
Ter­mo­me­ter i häst­del med digi­tal vis­ning i bildelen
Tak­föns­ter stort, öppningsbart
Ven­til i tak häst­del, självventilerande
Sido­föns­ter öpp­nings­ba­ra med galler
Väg­gar, tak, golv iso­le­ra­de i fiber-kom­po­sit­ma­te­ri­al från flyplansindustrin
Golv­mat­ta lim­mad hela gol­vet i gum­mi, tåligt för broddar
Inklätt hjul­hus med kraf­tig gummimatta.
Skydds­duk över säker­hets­vägg, lätt att ta ner för tvätt
Vik­bar vägg mel­lan häs­tar­na och vid insteg
Säker­hets­väg­gar, insteg och mel­lan­vägg, längs­gå­en­de vikbara
Lastut­rym­me över bil­del, med lastsäkringsduk
Pro­fi­le­ring utvän­digt ”HÄSTAR” fram och bak.
Säker­hets­pa­ket: reflex­väst, brand­släc­ka­re och förs­ta förband
Stan­dard­fär­ger­na är: antra­cit­grå, bril­jant­vit, RS-grå eller skif­fer­grå. Val­fri färg mot extra kostnad
Vitt tak, för läg­re värme
Vin­ter­hjul, dub­ba­de eller odub­ba­de, 4 styc­ken inklu­si­ve navkapslar
Låg­byggt chas­si för läg­re lastvinkel
Fram­hjuls­drift med ASR-antispinn

Tillval

Vad som ingårSpe­ci­fi­ka­tion
Val­fri färg på bilen.
Hingst­gal­ler, extra, till ytt­re säker­hets­vägg vid instegsramp.+ 20 kg.
Fyr­hjuls­drift (Peu­geot ).+ 90 kg + 5 cm höjd.
Drag­krok för drag­vikt 2 500 kg.+ 35 kg.
Renault med auto­mat och 180 hk.Vikt + 90 kg. Längd utvän­digt +25 cm.
Sty­ling­pa­ket.Front- och bak­spoi­lers i kol­fi­ber­de­sign, back­speg­lar i chrome.
Kom­fort­pa­ket.+ 160 kg (se tabel­len nedan).

Mått

Kon­tak­ta en återförsäljare

Clear Round Stu­te­ri säljs av utval­da åter­för­säl­ja­re. Besök en av dem idag!

Dela sidan med dina vänner och bekanta!