Sveriges första miljöklassade hästlastbil

Alla Clear Rounds häst­last­bi­lar går att få som mil­jö­hy­bri­der. Skat­ten blir myc­ket läg­re, kol­di­ox­id­ut­släp­pen likaså.

Alla Clear Rounds hästlastbilar går att få som miljöhybrider

Du kan köra Clear Rounds mil­jö­hy­bri­der på enbart die­sel, pre­cis som van­ligt. Med en knapp­tryck­ning går häst­last­bi­len in i hybrid­lä­ge. Då kör du på en bland­ning av for­dons­gas och die­sel. Om gasen tar slut går häst­last­bi­len auto­ma­tiskt över till enbart diesel. 

1
2

Försvinnande låg fordonsskatt

For­dons­skat­ten för en Clear Round mil­jö­hy­brid är för­svin­nan­de låg. För en B‑kortare stan­nar skat­ten på cir­ka 850 kro­nor om året.

90 procent lägre koldioxidutsläpp

For­dons­gas består till 97 pro­cent bio­gas och 3 pro­cent natur­gas. Natur­gas har 25 pro­cent läg­re kol­di­ox­id­ut­släpp än ben­sin och die­sel. Bio­gas har 90 pro­cent läg­re koldioxidutsläpp.

2
4

Hästen driver hästbussen framåt

Bio­gas utvinns från orga­niskt restav­fall som matav­fall och lant­bruks­grö­dor. Fak­tum är att den ”göd­sel” från häs­tar är en vik­tig käl­la till bio­gas. Man kan säga att din häst dri­ver häst­bus­sen framåt.

Tanken kontrolleras gratis de första fem åren

Gas­tan­ken ska kon­trol­le­ras var­je år. Den­na kon­troll ingår i Clear Rounds fem år långa fabriks­ga­ran­ti och är där­för gra­tis de förs­ta fem åren.

1
5

Tanka grönt

Det finns cir­ka 200 sta­tio­ner i Sve­ri­ge där du kan tan­ka for­dons­gas. Du hit­tar dem i appen Tan­ka grönt

 • Sve­ri­ges förs­ta mil­jö­klas­sa­de hästlastbil
 • Låg for­dons­skatt
 • Die­sel och fordonsgas
 • Hela hybrid­sy­ste­met väger cir­ka 50 kg.
 • Gas­tan­ken kon­trol­le­ras gra­tis de förs­ta fem åren
 • Häst­last­bi­lar­na till­ver­kas i Tyskland
 • Mil­jö­hy­bri­der­na kon­ver­te­ras i Sverige
 • 5 års fabriksgaranti
 • 10 års karossgaranti
 • Före­tag kan köpa på avbe­tal­ning eller leasing
 • Pri­vat­per­so­ner kan köpa på avbetalning
 • Vi tar inbyten

Kör på biogas och diesel

Våra mil­jö­klas­sa­de häst­last­bi­lar kör på enbart die­sel eller på en bland­ning av die­sel och bio­gas. De kör ald­rig på enbart bio­gas. Varför?

Ben­sin­driv­na bilar har ett tänd­stift som antän­der ben­si­nen i cylin­dern. Det­ta tänd­stift kan även antän­da fordonsgas. 

Die­sel­mo­to­rer har inga tänd­stift. Die­sel antänds av tryc­ket som bil­das då cylin­dern kom­pri­me­rar luft- och die­sel­bland­ning­en. Det fun­ge­rar inte på bio­gas. Bio­gas kan inte antän­das av enbart tryck. Där­för mås­te det fin­nas die­sel med i blandningen. 

Miljökonverteringen påverkar inte typgodkännandet

Vi kon­ver­te­ra våra häst­last­bi­lar till mil­jö­hy­bri­der på vår verk­stad i Sve­ri­ge. Då får häst­last­bi­lar­na en extra tank för for­dons­gas. Den ursprung­li­ga die­sel­tan­ken och hela det ursprung­li­ga bräns­le­sy­ste­met läm­nas intakt. På så sätt behål­ler vi typ­god­kän­nan­den av fordonet. 

Du kan ha en säker häst­last­bil och göra en insats för miljön

Vi är stol­ta över att säl­ja Sve­ri­ges förs­ta mil­jö­klas­sa­de häst­last­bi­lar. Våra häst­last­bi­lar är kän­da för sin inno­va­ti­va säker­het. Nu läg­ger vi till inno­va­tivt mil­jötänk på lis­tan. Du kan ha en säker häst­last­bil och göra en insats för mil­jön. Du kan göra en Clear Round.

Tanka fordonsgas