Clear Round GRP M

Clear GRP M är fler­fal­digt pris­be­lö­nad arbets­häst som kan han­te­ras av en mel­lanstor bil. Den är byggd med Clear Rounds uni­ka och myc­ket star­ka 3‑lagers glas­fi­ber­la­mi­nat. Häst­de­len är helgju­ten i ett enda styc­ke som bil­dar en gigan­tisk störtbåge. 

En helgjuten vinnare

Ing­et annat mär­ke erbju­der sam­ma 3‑lagers glas­fi­ber­la­mi­nat som annars används för att byg­ga flyg­plan, lyx­bå­tar – och broar! 

Clear Round GRP är ett extremt håll­fast mate­ri­al. Det är lju­di­so­le­ran­de, UV-resi­s­tent, brand­häm­man­de och hål­ler jämn tem­pe­ra­tur. Det är dess­utom lätt att reparera.

Häst­de­len är helgju­ten i ett enda styc­ke som bil­dar en gigan­tisk störtbåge.

Byggd för värdefull last

Clear Round GRP M är ett häst­släp med luf­tigt innerut­rym­me för vär­de­full last. Höjd inne: 2 390 mm. Längd inne: 3 445. Bredd inne: 1 690. 

Nyfiken?

Kon­tak­ta Johan­na Ber­tils­son på 010–147 98 29 eller johanna.bertilsson@clearround.se. Hon berät­tar gär­na vil­ka möj­lig­he­ter som finns och var det finns trans­por­ter att tit­ta på.

  • 3‑lagers glas­fi­ber­la­mi­nat från fly­gin­du­strin som är lju­di­so­le­ran­de, vär­mesta­bilt, UV-resi­stent och brandhämmande.
  • Säker­hets­bur med helingju­ten störtbåge.
  • Välj lastvikt från 410 till 1 760 kg.
  • Tjäns­te­vikt: 940 kg.
  • Höjd invän­digt: 2 390 mm. 
  • Längd invän­digt: 3 445 mm. 
  • Bredd invän­digt: 1 690 mm.
  • 5 års fabriksgaranti.

Rymligt inre

Höjd inne: 2 390 mm.
Längd inne: 3 445 mm.
Bredd inne: 1 690 mm.

Sparkskydd

Spar­skydd på sido­väg­gar­na är standard. 

Lättanvänd panikutlösning

Om häs­ten läg­ger sig på bog­bom­men kan du fäl­la ned utifrån.

Chassi

Brom­sat chas­si med låg lastvin­kel, gal­va­ni­se­rat för att vara korrosions-beständig.

Stabil konstruktion

Sta­bil kon­struk­tion med gal­va­ni­se­ra­de sid­ost­röt­tor med sikt­öpp­ning­ar och infäll­da baklampor.

Kom­bi­ramp

Kom­bi­ramp som är öpp­nings­bar som både ramp och dörr (till­val).

Automatsikt stödhjul

Hju­let viks upp auto­ma­tiskt när stöd­hju­let vevas upp.

Halkfri ramp

Ramp i alu­mi­ni­um med ytskikt av gum­mi och steglister.

Rymligt inre

Höjd inne: 2 390 mm.
Längd inne: 3 445 mm.
Bredd inne: 1 690 mm.

Sadelkammare

Lås­bar sadel­kam­ma­re med två utdrag­ba­ra sadel­hål­la­re, utö­kad höjd,nås uti­från och innifrån

Praktisk omsorg

Skyf­fel, träns­hål­la­re, hål­la­re för rid­spö, spe­gel, för­va­rings­nät, belys­ning i sadel­kam­ma­ren, bors­te som även är häv­stång om bom­men mås­te släp­pas ner.

God belsyning

Hästut­rym­met är väl upp­lyst. Extra­lam­pa finns som till­val. Lik­som LED-lam­por med vitt och blått ljus. 

Löstagbara fodertråg

Två lös­tag­ba­ra foder­tråg ingår.

Dubbelsteg

Dub­belste­gen på back­luc­kan gör det enkelt att klätt­ra upp och få insyn till häs­ten. Och fäl­la luckan. 

Modernt formspråk

Clear Round häst­trans­por­ter har en modern och ström­lin­je­for­mad design.

Styrkan med GRP

Glas­fi­berar­me­rad plast eller GRP är extremt tåligt. De oli­ka bestånds­de­lar­na i kom­po­si­ten kom­plet­te­rar varand­ra för att ska­pa ett starkt och tåligt mate­ri­al. Det används inom flyg‑, bil‑, båt- och byggindustrin. 

GRP är vat­ten­tätt, lju­di­so­le­ran­de, UV-resi­s­­­tent, brand­häm­man­de och hål­ler jämn tem­pe­ra­tur. Det är dess­utom lätt att repa­re­ra och har låg vikt. Lägg till en lång livs­längd, så har du ett super­ma­te­ri­al. Det använ­das till och med för att byg­ga broar.

Standard

Vad som ingårSpe­ci­fi­ka­tion
Fabriks­ga­ran­ti5 år
Golv­ga­ran­ti15 år
Total­vikt1 350–2 700 kg
Tjäns­te­vikt940 kg
Lastvikt410–1 760 kg (du väljer)
Längd utvän­digt4 720 mm
Bredd utvän­digt2 250 mm
Höjd utvän­digt2 800 mm
Längd invän­digt3 445 mm
Bredd invän­digt1 690 mm
Höjd invän­digt2 390 mm
Tona­de ventilationsfönster
Full­stor dörr med lås
Mel­lan­vägg
Vade­ring på sidorna
Spar­skydd på sidorna
Bog­bom­mar som är indi­vi­du­ellt anpass­nings­ba­ra och kan fri­gö­ras uti­från om häs­ten läg­ger sig på dem
Tak­lam­pa
Lås­bar sadel­kam­ma­re med två sadel­hål­la­re och belysning
Lös­tag­ba­ra foderhinkar
Bors­te
Skyf­fel
Träns­hål­la­re
Rid­spö­hål­la­re
För­va­rings­nät
Spe­gel
Sadel­kam­ma­re
Säker­hetschas­si som ger ram­pen låg lastvinkel
Chas­sit är gal­va­ni­se­rat och rostsäkrat
Gal­va­ni­se­ra­de sta­bi­li­se­rings­stag med luft­ge­nom­släpp, back­ljus, dimljus
Golv med lim­mad och för­se­gald gum­mi­mat­ta på sand­wich-kon­struk­tion av aluminium
Bak­ramp av alu­mi­num med gum­mi­mat­ta och stegribbor
Can­vas­gar­din över bakramp
15″ hjul
Stänk­skär­mar i polyester
Auto­ma­tiskt stödhjul
13-polig släp­vagns­kon­takt

Tillval

Vad som ingår
Tred­je högt bromsljus
LED-lam­por bak
Utvän­dig uppbindningsbom
Föl­gal­ler, demonterbart
Lång bak­bom, fullbredd
Bom­skydd bom­mar fram
Hingstgaller/​separation mellanvägg
Extra golv­mat­ta för­stärkt (fram­ho­var)
Skydds­mat­ta vägg sadel­kam­ma­re och dörr
Skydds­mat­ta vägg sadel­kam­ma­re i hästdel
Back­ka­me­ra HD
Häst­ka­me­ra HD
Extra LED-lam­pa innvändigt
Extra lam­pa innvändigt
Pre­mi­umfärg
LED-lam­pa invän­digt med blå och vitt ljus samt LED-lam­pa i sadelkammare
Reserv­hjuls­hål­la­re
Reserv­hjul på aluminiumfälg
Reserv­hjul på plåtfälg
Alu­mi­ni­umfäl­gar Silver
Alu­mi­ni­umfäl­gar Svart
Kom­bi­ramp, öpp­nings­bar som ramp/​dörr
Indi­vi­du­ell fjäd­rings­me­ka­nik hjulaxel
Pano­ra­ma-tak
Utan sadel­kam­ma­re
Sadel­kam­ma­re Pre­mi­um: Utö­kad höjd, utdrag­ba­ra sadelhållare
Tak­luc­ka, öppningsbar
Nät­gar­din över bakramp
Pano­ra­ma-bak­luc­ka över bakramp
Anti­vobbel­drag ASK+
Extra golv­fäs­te för mel­lan­vägg (”åka brett”)
Stöd­ben bak
Vev för stödben

Nyfi­ken?

Kon­tak­ta Johan­na Ber­tils­son på 010–147 98 29 eller johanna.bertilsson@clearround.se. Hon berät­tar gär­na vil­ka möj­lig­he­ter som finns. Kol­la även på vår affär på Bloc­ket för nytt och begagnat.