Hästlastbilar för B‑körkort

Clear Round Ultralätt

Från 3 657 kr/​mån

Högst lastvikt

 • Unik säker­hets­vägg
 • Fäll­bart foderbord
 • Osyn­ligt hjulhus
 • Lätt att hantera

Clear Round Stuteri

Clear Round stuteri hästlastbil
Från 3 939 kr/​mån

Vår säk­ra storsäljare

 • Unik säker­hets­vägg
 • Paten­te­rat bogstöd
 • Stor luc­ka, lätt ramp 
 • Lätt att hantera

Clear Round Meeting

Clear Round Meeting hästlastbil
Från 3 826 kr/​mån

Ing­et hjul­hus i hästdelen

 • Unik säker­hets­vägg
 • Ing­et hjul­hus i hästdel
 • Bädd i sadelkammare
 • Lätt att hantera

Clear Round är säkert den tryggaste hästlastbil du kan äga

SÄKERHET: Det vik­ti­gas­te med våra bilar är häs­tens säker­het och kom­fort. Det mär­ker du snabbt när du talar med oss. Den uni­ka säker­hets­väg­gen. Den paten­te­ra­de säker­hets­bom­men. Lätt och starkt mate­ri­al från fly­gin­du­strin. Vi har myc­ket att berätta.

PRIS: Mark­na­dens säk­ras­te häst­last­bil blir din från 2 672 kr/​månad exkl. moms. 

INBYTEN: Vi tar inby­ten av oli­ka slag. Många kun­der har bytt ut en gam­mal häst­buss mot en helt ny och säker häst­last­bil från Clear Round – och har sänkt sina kost­na­der med fle­ra tusen kro­nor var­je månad. Många går från häst­trans­port till sin förs­ta häst­last­bil. Kon­tak­ta oss så berät­tar vi hur.

KORTA LEVERANSTIDER: Vi har säkert mark­na­dens kor­tas­te leve­rans­ti­der. Oftast kan vi leve­re­ra en säker häst­last­bil inom en vec­ka. Har du spe­ci­el­la öns­ke­mål är leve­rans­ti­den cir­ka 2 måna­der. Efter över­ens­kom­mel­se leve­re­rar vi gär­na last­bi­len hem till dig.

Det bäs­ta vi vet är nöj­da kun­der som blir goda vänner

Vi slu­tar ald­rig impo­ne­ras av det enga­ge­mang som finns där ute. Har man en häst, går dess väl­må­en­de före allt annat. Där­för vill vi hjäl­pa våra kun­der mer än något annat. Vi blir inspi­re­ra­de, helt enkelt.

brown and black horse on brown field during daytime

Det som till­ta­lar mig med Clear Round är att bilen är så robust. Och ändå väl­digt lätt. Vi upp­skat­tar även säker­hets­bom­men. I stu­te­ri­bus­sar utan bom vill häs­tar­na tränga sig ut genom dör­ren. Med en bom kan inte det hän­da. Det känns tryggt, både för oss och för häs­tar­na som vi har ansvar för.

Björn Svensson

Clear Rounds buss känns trygg. En av mina häs­tar är lite busig, så jag upp­skat­tar Clear Rounds säker­hets­bom. Det är något jag verk­li­gen har sak­nat. Det jag mest ser fram emot, är att kun­na han­te­ra häs­tar­na och bilen själv.

Tiina Fredriksson

Vi val­de Clear Round Mee­ting för den rym­li­ga häst­de­len utan hjul­hus. En bädd för vila och över­natt­ning pas­sar oss ock­så perfekt.

Familjen Esping

Bilen är lätt att arbe­ta med. Den är lätt att köra, lätt att pac­ka, det är lätt att ha koll på häs­tar­na, lätt att las­ta dem. Det märks att häs­tar­na trivs. Att ram­pen är så lätt bety­der otro­ligt mycket.

Anna och Matilda

Jag gil­lar säker­hets­väg­gen som skyd­dar häs­tens rygg vid krock. Och den paten­te­ra­de säker­hets­bom­men har jag redan haft nyt­ta av.

Evelin Lavén

Jag la ner myc­ket tid på rese­arch, men till slut var valet enkelt. Det jag gil­lar mest med Clear Round är: säker­he­ten, enkel­he­ten, lastvik­ten, desig­nen och de genom­tänk­ta detaljerna.

Helene Brusefält Fant

Dela sidan med dina vänner och bekanta!