Clear Round Stuteri C1

Clear Round Stuteri C1 Start2

Hjärt­ligt gott om plats för både män­ni­skor och häs­tar med fem sitt­plat­ser och tre sovplatser.

 • Unik säker­hets­vägg
 • Paten­te­rat bogstöd
 • 2 sto­ra hästar
 • Hög lastvikt
 • 5 sitt­plat­ser
 • 3 sov­plat­ser
 • Stor luc­ka, lätt ramp 
 • Låg skatt
 • C1-kort

Clear Round Stu­te­ri C1 har fem sitt­plat­ser och tre sov­plat­ser, hand­fat och ute­dusch samt en lastvikt som du ald­rig behö­ver tän­ka på. Den­na dröm­bil ger dig det du behö­ver, kom­fort och trygg­het, till ett över­kom­ligt pris.

Clear Round Stuteri

Clear Round stuteri hästlastbil

Stu­te­ri med paten­te­rad bogbom

Clear Round Stu­te­ri har paten­te­ra­de bog­bom­mar som fälls auto­ma­tiskt om häs­ten läg­ger benen över dem. Bom­marna är ställ­bara efter häs­tens vikt och kan ha oli­ka höjd. Clear Round har en unik säker­hets­hyl­la som skyd­dar häs­tens ryg­g vid krock. Hyl­lans höjd kan anpas­sas vid beställ­ning av ny bil.

 • Välj mil­jö­hy­brid, låg skatt
 • Säker­hets­hyl­la för häs­tens rygg
 • Paten­te­rad bogbom
 • Stor luc­ka, lätt ramp 
 • Enkel att hantera
 • Stor­säl­ja­re
 • B‑kort

Clear Round Meeting

Clear Round Meeting hästlastbil

Rym­lig häst­del utan hjulhus

En häst­last­bil helt utan hjul­hus i häst­de­len. Skjut­luc­kor­ gör det enkelt att trän­sa häs­tar­na från sadel­kam­ma­ren. Sadel­kam­ma­ren har en bädd på 198 cm. Det går även att sträc­ka ut sig i alko­ven över hyt­ten. Alla våra häst­last­bi­lar går att få som mil­jö­hy­brid (låg skatt). 

 • Välj mil­jö­hy­brid, låg skatt
 • Säker­hets­hyl­la för häs­tens rygg
 • Ing­et hjul­hus i hästdel
 • Bädd i sadelkammare
 • Stor luc­ka, lätt ramp
 • Enkel att hantera
 • B‑kort

Clear Round Ultralätt

Clear Round stuteri hästlastbil

Lätt­vik­ta­re med trygg lastvikt

En slim­mad modell för hög lastvikt. Häst­de­len är byggd i lätt men starkt mate­ri­al från fly­gin­du­strin. Gol­vet är av alu­mi­ni­um som tål fukt och inte ros­tar. Clear Round har en unik säker­hets­hyl­la som skyd­dar häs­tens ryg­g vid krock. 

 • Välj mil­jö­hy­brid, låg skatt
 • Säker­hets­hyl­la för häs­tens rygg
 • Fäll­bart foderbord
 • Lätt ramp
 • Enkel att hantera
 • Bra lastvikt
 • B‑kort

Miljöklassad hästlastbil med låg skatt 

Clear Rounds mil­jö­hy­bri­der körs på en bland­ning av gas och die­sel – eller på enbart die­sel. När du tan­kar die­sel kan du väl­ja HVO 100 som är ett för­ny­bart bräns­le med läg­re utsläpp än tra­di­tio­nell diesel.

Det finns cir­ka 200 sta­tio­ner i Sve­ri­ge där du kan tan­ka gas. Du hit­tar dem i appen Tan­ka grönt. 

Om gasen tar slut går häst­last­bi­len auto­ma­tiskt över till die­sel. Du behö­ver allt­så inte vara oro­lig för att bli stå­en­de nånstans.

For­dons­skat­ten för en Clear Round mil­jö­hy­brid B‑kort är cir­ka 55 kro­nor i månaden.

Det bäs­ta vi vet är nöj­da kun­der som blir goda vänner

Vi slu­tar ald­rig impo­ne­ras av det enga­ge­mang som finns där ute. Har man en häst, går dess väl­må­en­de före allt annat. Där­för vill vi hjäl­pa våra kun­der mer än något annat. Vi blir inspi­re­ra­de, helt enkelt.

brown and black horse on brown field during daytime

Det som till­ta­lar mig med Clear Round är att bilen är så robust. Och ändå väl­digt lätt. Vi upp­skat­tar även säker­hets­bom­men. I stu­te­ri­bus­sar utan bom vill häs­tar­na tränga sig ut genom dör­ren. Med en bom kan inte det hän­da. Det känns tryggt, både för oss och för häs­tar­na som vi har ansvar för.

Björn Svensson

Clear Rounds buss känns trygg. En av mina häs­tar är lite busig, så jag upp­skat­tar Clear Rounds säker­hets­bom. Det är något jag verk­li­gen har sak­nat. Det jag mest ser fram emot, är att kun­na han­te­ra häs­tar­na och bilen själv.

Tiina Fredriksson

Vi val­de Clear Round Mee­ting för den rym­li­ga häst­de­len utan hjul­hus. En bädd för vila och över­natt­ning pas­sar oss ock­så perfekt.

Familjen Esping

Bilen är lätt att arbe­ta med. Den är lätt att köra, lätt att pac­ka, det är lätt att ha koll på häs­tar­na, lätt att las­ta dem. Det märks att häs­tar­na trivs. Att ram­pen är så lätt bety­der otro­ligt mycket.

Anna och Matilda

Helt Fan­tas­tisk bil, häs­tar­na åker som kung­ar! Fin fjäd­ring och lätt­ma­nö­vre­rad. Den har ock­så givit tur på täv­ling­ar­na. En vinst i dres­syr i lör­dags och en andra­pla­ce­ring igår.

Tinna Leijonhufvud

Jag la ner myc­ket tid på rese­arch, men till slut var valet enkelt. Det jag gil­lar mest med Clear Round är: säker­he­ten, enkel­he­ten, lastvik­ten, desig­nen och de genom­tänk­ta detaljerna.

Helene Brusefält Fant