Clear Round Stuteri C1

Hjärt­ligt gott om plats för både män­ni­skor och häs­tar med fem sitt­plat­ser och tre sovplatser.

 • Unik säker­hets­vägg
 • Paten­te­rat bogstöd
 • 2 sto­ra hästar
 • Hög lastvikt
 • 5 sitt­plat­ser
 • 3 sov­plat­ser
 • Stor luc­ka, lätt ramp 
 • Låg skatt
 • C1-kort

Clear Round Stu­te­ri C1 har fem sitt­plat­ser och tre sov­plat­ser, hand­fat och ute­dusch samt en lastvikt som du ald­rig behö­ver tän­ka på. Den­na dröm­bil ger dig det du behö­ver, kom­fort och trygg­het, till ett över­kom­ligt pris.

Clear Round Ultralätt

Lätt­vik­ta­re med trygg lastvikt

Häst­last­bil för dig som vär­de­sät­ter bra lastvikt utan att tum­ma på säker­he­ten. Häst­de­len i alla Clear Round är byggt i lätt men starkt mate­ri­al från fly­gin­du­strin, som ger för­bätt­rad sta­bi­li­tet och 50 pro­cent läg­re vikt än kon­ven­tio­nel­la lösningar..

 • Mil­jö­hy­brid med låg skatt
 • Säker­hets­hyl­la för häs­tens rygg
 • Fäll­bart foderbord
 • Lätt ramp
 • Enkel att hantera
 • Bra lastvikt
 • B‑kort

Clear Round Stuteri

Clear Round stuteri hästlastbil

Stor­säl­ja­re med paten­te­rad säkerhet

Bog­bom är ett mås­te i en stu­te­ri för att häs­ten ska vara säker. Vi har en paten­te­rad bog­bom som fälls auto­ma­tiskt om häs­ten läg­ger benen över den. Bom­men är ställ­bar efter häs­tens vikt och har två fäs­ten på var sida, för oli­ka höjd.

 • Mil­jö­hy­brid med låg skatt
 • Säker­hets­hyl­la för häs­tens rygg
 • Paten­te­rat bogstöd
 • Stor luc­ka, lätt ramp 
 • Enkel att hantera
 • Stor­säl­ja­re
 • B‑kort

Clear Round Meeting

Clear Round Meeting hästlastbil

Rym­lig häst­del utan hjulhus

Häst­last­bil för dig som vär­de­sät­ter hög lastvikt utan att tum­ma på säker­he­ten. Häst­de­len i alla Clear Round är byggt i lätt men starkt mate­ri­al från fly­gin­du­strin, som ger för­bätt­rad sta­bi­li­tet och 50 pro­cent läg­re vikt än kon­ven­tio­nel­la lösningar.

 • Mil­jö­hy­brid med låg skatt
 • Säker­hets­hyl­la för häs­tens rygg
 • Ing­et hjul­hus i hästdel
 • Bädd i sadelkammare
 • Stor luc­ka, lätt ramp
 • Enkel att hantera
 • B‑kort

Clear Round är säkert den tryggaste hästlastbil du kan äga

SÄKERHET: Det vik­ti­gas­te med våra bilar är häs­tens säker­het och kom­fort. Det mär­ker du snabbt när du talar med oss. Den uni­ka säker­hets­hyl­lan som skyd­dar häs­tens rygg vid krock eller kraf­tig inbroms­ning. Den paten­te­ra­de bog­bom­men som löser ut auto­ma­tiskt om häs­ten läg­ger benen över den. Häst­de­len är byggd i lätt och starkt mate­ri­al från flygindustrin.

MILJÖ: Alla våra häst­last­bi­lar går att få som mil­jö­hy­brid. Det bety­der att de går på bio­gas och die­sel (t.ex. fosil­fri die­sel som HVO100 eller RME). Du kan ock­så köra på enbart tra­di­tio­nell die­sel, när ing­en annat finns till hands. Det leder till läg­re äga­re­kost­na­der, bland annat för att for­dons­skat­ten mins­kar från 30 000 kro­nor om året för en Clear Round till cir­ka 650 kro­nor om året. 

INBYTEN: Vi tar inby­ten av oli­ka slag. 

Det bäs­ta vi vet är nöj­da kun­der som blir goda vänner

Vi slu­tar ald­rig impo­ne­ras av det enga­ge­mang som finns där ute. Har man en häst, går dess väl­må­en­de före allt annat. Där­för vill vi hjäl­pa våra kun­der mer än något annat. Vi blir inspi­re­ra­de, helt enkelt.

brown and black horse on brown field during daytime

Det som till­ta­lar mig med Clear Round är att bilen är så robust. Och ändå väl­digt lätt. Vi upp­skat­tar även säker­hets­bom­men. I stu­te­ri­bus­sar utan bom vill häs­tar­na tränga sig ut genom dör­ren. Med en bom kan inte det hän­da. Det känns tryggt, både för oss och för häs­tar­na som vi har ansvar för.

Björn Svensson

Clear Rounds buss känns trygg. En av mina häs­tar är lite busig, så jag upp­skat­tar Clear Rounds säker­hets­bom. Det är något jag verk­li­gen har sak­nat. Det jag mest ser fram emot, är att kun­na han­te­ra häs­tar­na och bilen själv.

Tiina Fredriksson

Vi val­de Clear Round Mee­ting för den rym­li­ga häst­de­len utan hjul­hus. En bädd för vila och över­natt­ning pas­sar oss ock­så perfekt.

Familjen Esping

Bilen är lätt att arbe­ta med. Den är lätt att köra, lätt att pac­ka, det är lätt att ha koll på häs­tar­na, lätt att las­ta dem. Det märks att häs­tar­na trivs. Att ram­pen är så lätt bety­der otro­ligt mycket.

Anna och Matilda

Helt Fan­tas­tisk bil, häs­tar­na åker som kung­ar! Fin fjäd­ring och lätt­ma­nö­vre­rad. Den har ock­så givit tur på täv­ling­ar­na. En vinst i dres­syr i lör­dags och en andra­pla­ce­ring igår.

Tinna Leijonhufvud

Jag la ner myc­ket tid på rese­arch, men till slut var valet enkelt. Det jag gil­lar mest med Clear Round är: säker­he­ten, enkel­he­ten, lastvik­ten, desig­nen och de genom­tänk­ta detaljerna.

Helene Brusefält Fant