Granngården Edition
– det enkla valet

Clear Round Grann­går­den Edi­tion är en kom­plett häst­trans­port med genom­tänkt kva­li­tet och beprö­vad säker­het. Enkel, prak­tisk, säker, din!

HÄSTTRANSPORT HOS GRANNGÅRDEN

/​

Helt säkert ett tryggt köp!

Våra exper­ter har satt sam­man ett paket som pas­sar de all­ra fles­ta. Ett prak­tiskt häst­släp i alu­mi­ni­um med bra kva­li­tet, bra utrust­ning och bra finan­sie­ring. Besök och beställ fär­digt med finan­sie­ring och allt, på utval­da buti­ker runt om i Sverige.

Rymligt, luftigt, högt i tak

Luf­tigt, ljust, tryggt. Så vill vi ha det. Det­ta häst­släp har ett verk­ligt gene­röst innerut­rym­me (3 475 × 1 690 × 2 390 mm). Våra fyr­ben­ta vän­ner upp­skat­tar den gene­rö­sa tak­höj­den och den goda ventilationen.

  • 5 års fabriksgaranti
  • Välj lastvikt från 430 till 1 780 kg
  • 920 kg tjänstevikt
  • Gene­röst innerut­rym­me (3 475 × 1 690 × 2 390 mm)
  • Byggd helt utan orga­niskt material
  • Stress­testad och sam­man­satt av våra experter

Vi tog det bästa och gjorde det enkelt

Helt klart färdig att hämta

Säker­hetschas­si som ger en ramp med låg lastvin­kel. Gal­va­ni­se­ra­de sta­bi­li­se­rings­stag med luft­ge­nom­släpp, back­ljus, dim­ljus. Indi­vi­du­ellt anpass­nings­ba­ra bog­bom­mar med lätt­han­ter­ligt panik­sy­stem. Vad­de­ra­de sidosektioner.

Stabil konstruktion

Sta­bil kon­struk­tion med gal­va­ni­se­ra­de sid­ost­röt­tor med sikt­öpp­ning­ar och infäll­da baklampor.

Du når längre med dubbelsteg

Du kom­mer verk­li­gen upp­skat­ta dub­belste­gen på back­luc­kan, som gör det enkelt att klätt­ra upp och få insyn till häs­ten. Och fäl­la luckan, 

Modernt formspråk

Clear Round häst­trans­por­ter har en modern och ström­lin­je­for­mad design.

Sparkskydd

Spar­skydd på sido­väg­gar­na. Skydds­mat­ta på sadel­kam­ma­rens vägg i hästdelen.

Enkel panikutlösning

Om häs­ten läg­ger sig på bog­bom­men kan du enkelt fri­gö­ra dem utifrån.

Sadelkammare

Lås­bar sadel­kam­ma­re med plats för två sad­lar och med belys­ning. Möj­ligt att upp­gra­de­ra till tre utdrag­ba­ra sadelhållare

Justerbara bogstöd

Bogstö­den har juster­bar höjd och längd och kan anpas­sas individuellt.

Löstagbara fodertråg

Två lös­tag­ba­ra foder­tråg ingår. Lät­ta att ren­gö­ra och myc­ket hygieniska.

Automatsikt stödhjul

Hju­let viks upp auto­ma­tiskt när stöd­hju­let vevas upp.

Belysning

Två­fär­gat ljus: Väx­la mel­lan vitt och blått ljus som känns lug­nan­de för hästarna.

Korrosionsbeständig chassi

Brom­sat chas­si som ger låg lastvin­kel. Chas­sit är gal­va­ni­se­rat för att vara korrosionsbeständig.

Halkfri ramp

Ram­pen har en rejäl gum­mi­mat­ta istäl­let för hal­kig plast­mat­ta, med rik­ti­ga “old school” rib­bor, så ing­en halkar.

Omsorg i detaljerna

Bors­te, skyf­fel, träns­hål­la­re, hål­la­re för rid­spö, spe­gel, för­va­rings­nät, belys­ning i sadel­kam­ma­ren. Bors­ten använ­der du som häv­stång om bom­men mås­te släp­pas ner. Smart.

Detta ingår

Vad som ingårSpe­ci­fi­ka­tion
Fabriks­ga­ran­ti5 år
Total­vikt1 350–2 700 kg
Tjäns­te­vikt920 kg
Lastvikt430–1 780 kg (du väljer)
Längd utvän­digt4 720 mm
Bredd utvän­digt2 250 mm
Höjd utvän­digt2 800 mm
Längd invän­digt3 475 mm
Bredd invän­digt1 690 mm
Höjd invän­digt2 390 mm
Unik vat­ten- och fuktavstö­tan­de “Long Life Sandwich”-konstruktion.
Ram­pen har en rejäl gum­mi­mat­ta med rib­bor så ing­en halkar
Alu­mi­ni­um­golv med dubb­la alu­mi­ni­umskikt och iso­le­ring, lim­mad golvmatta
Säker­hetschas­si som ger en ramp med låg lastvinkel.
Drag­lås som gör det svårt för tjuvarna
Dub­bel­steg på back­luc­kan (myc­ket praktisk)
Indi­vi­du­ellt anpass­nings­ba­ra bog­bom­mar med lätt­han­ter­ligt paniksystem.
Vad­de­ra­de sidosektioner.
Skydds­mat­ta på sadel­kam­ma­rens vägg i hästdelen
Sadel­kam­ma­re med sadel­hål­la­re för två sad­lar samt lås­bar dörr.
Demon­ter­bar mellanvägg
Öpp­nings­ba­ra sidofönster
Gal­va­ni­se­ra­de sta­bi­li­se­rings­stag med luft­ge­nom­släpp, back­ljus, dimljus.
Chas­sit är gal­va­ni­se­rat och rostsäkrat.
Bors­te, skyf­fel, träns­hål­la­re, hål­la­re för rid­spö, spe­gel, för­va­rings­nät, belys­ning i sadelkammaren.
Två foder­hin­kar, lös­tag­ba­ra och lät­ta att rengöra.
15-tums­däck med med lättme­tall­fäl­gar i silver
Auto­ma­tiskt stödhjul
Två­fär­gat ljus: Väx­la mel­lan vitt och blått ljus som känns lug­nan­de för hästarna.
13-polig släp­vagns­kon­takt

Välj till Granngårdspaketet

Vad som ingår
Pano­ra­ma­tak
Kom­bi­ramp (öpp­nings­bar som både ramp och dörr)
Extra för­stärkt golv­mat­ta för framhovar
Alu­mi­ni­umfäl­gar, 4 styc­ken, sil­ver eller svart
Antiwob­bel-drag ASK+
Tred­je högt bromsljus
Skydds­mat­ta, vägg sadel­kam­ma­re i hästdel
Extra golv­mat­ta för­stärkt (fram­ho­var)

Beställ på web­ben eller köp i butik!

Grann­går­den Edi­tion är det enk­la valet. Under­sök den i en butik hos Granngården.