Hyrvillkor

Gäl­ler vid hyra av häst­trans­port från Clear Round AB:

Lämna deposition

När du häm­tar din häst­trans­port läm­nar du en depo­si­tion på 1 500 kr med hjälp av swish. Du får till­ba­ka hela sum­man när du läm­nar till­ba­ka häst­trans­por­ten, om vill­ko­ren nedan är upp­fyll­da. En enkel tan­ke­re­gel är att häst­trans­por­ten ska läm­nas till­ba­ka i sam­ma skick som du fick den (hel och ren).

Ha koll på alla vikter

Häst­trans­port med angi­ven lastvikt 580 kg väger 920 kg, har en total­vikt på 1 500 kg och las­tar 580 kg. Häst­trans­port med angi­ven lastvikt 780 kg väger 920 kg, har en total­vikt på 1 700 kg och las­tar 780 kg. Det är ditt ansvar som kund att säker­stäl­la att din bil får att dra den­na vikt och att total­vik­ten inte över­sti­ger lagkraven.

Du måste ha stallströ i hästtransporten

Du mås­te ha stall­strö i häst­trans­por­ten. Ta med en egen säck. Annars kan du köpa en säck när du häm­tar hästtransporten.

Du måste tvätta hästtransporten

Tänk på ris­ken för sjuk­do­mar. Häst­trans­por­ten ska vara stä­dad och tvät­tad invän­digt och utvän­digt när du läm­nar till­ba­ka den. Om du inte har tvät­tat häst­trans­por­ten drar vi 1 200 kro­nor från din deposition.

Du får enbart köra hästar i hästtransporten

Häst­trans­por­ten får endast använ­das till att trans­por­te­ra häs­tar och hästutrustning.

Lämna tillbaka i tid

Om du läm­nar till­ba­ka häst­trans­por­ten två tim­mar för sent har Clear Round rätt att ta ut en extra dygns­hy­ra. Tänk på att and­ra kan stå i kö för att häm­ta hästtransporten.

Vi besiktigar hästtransporten tillsammans

När du läm­nar till­ba­ka häst­trans­por­ten under­sö­ker vi den till­sam­mans med dig. Häst­trans­por­ten ska läm­nas till­ba­ka i sam­ma skick som den hade när den läm­na­des ut till dig.

Skador och försäkring

Du som hyr häst­trans­por­ten är ansva­rig för att din bil är för­säk­rad och besik­ti­gad. Clear Round ansva­rar för att häst­trans­por­ten är stöld­för­säk­rad och besiktigad. 

Hel­för­säk­ring ingår. Om häst­trans­por­ten ska­das är själv­ris­ken för dig som hyrt den 1 500 kronor.

Du som hyr häst­trans­por­ten är ansva­rig för ska­dor som inte täcks av för­säk­ring­en. Du är helt ersätt­nings­skyl­dig för ska­dor som inte täcks av försäkringen.

Clear Round äger rätt att kvar­hål­la hela eller delar av depo­si­tio­nen för att täc­ka kost­na­der för att laga häst­trans­por­ten. Om kost­na­den är stör­re än depo­si­tio­nen kan ytter­li­ga­re kost­na­der tillkomma.

Resa är endast tillå­ten inom EU samt Andor­ra, Liech­tenste­in, Nor­ge, Schweiz och Serbien.

Avtalet kan upphävas

Clear Round för­be­hål­ler sig rät­ten att vid olyc­ka eller stör­re maski­nellt have­ri med häst­trans­por­ten före hyrestill­fäl­let få hyres­av­ta­let upp­hävt utan något ska­de­ståndskrav från hyres­man­nens sida.

Clear Round har rätt att häva det­ta avtal och ta till­ba­ka häst­trans­por­ten om den­na inte läm­nas till­ba­ka eller om den missköts på ett sätt som gör att den kan mins­ka i vär­de eller om kun­den inte upp­fyl­ler vill­kor i det­ta avtal.