För ett vinnande liv med häst

Clear Round bör­ja­de som ett famil­je­fö­re­tag hos Con­ny Ekman och Anni­ka Elg på häst­går­den Give­torp i Öster­göt­land. För­u­tom ett stort intres­se för häs­tar har vi ser­vat hela Sve­ri­ge med hus­bi­lar i över 30 år. Att kom­bi­ne­ra vår pas­sion för häs­tar med vårt intres­se för fri­tids­bi­lar visa­de sig vara ett säkert kon­cept för ett vin­nan­de liv med häst!

Vi som är Clear Round

Shouting horse under cloudy sky

Conny Ekman

Affärs­ut­veck­ling

Con­ny Ekman har varit leve­ran­tör av hus­bi­lar sedan 80-talet, sam­ti­digt som han och Anni­ka Elg bygg­de upp en häst­gård i Give­torp. Det var länge parets dröm att kom­bi­ne­ra intres­set för både häs­tar och bilar – vil­ket led­de fram till Clear Round. Den senas­te famil­je­med­lem­men är den busi­ga beag­len Doris. Con­ny tyc­ker att hon ska bli en svamp­hund. Det tyc­ker inte hon.

Annika Elg

Omvärlds­be­va­ka­re

Anni­ka Elg är är sam­bo med Con­ny och har huvud­an­sva­ret i den gemen­sam­ma häst­går­den som de har i Öster­göt­land. Anni­ka har job­bat på Ridsports­för­bun­det i många år och pra­tar lika bra med häs­tar som med män­ni­skor. Hon har med sitt häst­min­ne byggt upp ett kon­takt­nät långt utan­för den egna hagen.

close-up photography of brown horse

Malin Andersson

Sälj­ko­or­di­na­tor

Malin Anders­son talar med häs­tar, hun­dar och män­ni­skor. Myc­ket och gär­na. Hon hörs bland annat i pod­den ”Gil­la häst”. Folk ver­kar gil­la hen­ne ock­så, endast en månad efter flyt­ten till Skå­ne kän­de hon alla sedan barns­ben. Hör av dig till Malin om du vill tala häst­last­bi­lar. Det enda du ris­ke­rar är att kom­ma hem med två.

Christer Barregren

Mark­nads­fö­ra­re

Chris­ter skö­ter mark­nads­fö­ring­en med text och bild och film och gla­da till­rop. Han beskri­ver sig själv som en inbun­den bok­nörd och poet, vil­ket rim­mar utmärkt med hans utåt­rik­ta­de jobb. När han inte göm­mer sig bakom böc­ker eller dato­rer åter­finns han gär­na i sko­gen. Ofta med cho­klad i ryggsäcken.

Dela sidan med dina vänner och bekanta!