För ett vinnande liv med häst

Vill du ha häst­last­bil eller häst­trans­port med unik säker­het och häs­ten i cent­rum? Väl­kom­men! Clear Round grun­da­des med en kom­bi­na­tion av 30 års erfa­ren­het av häs­tar och för­sälj­ning av fri­tids­for­don. Sedan 2023 ägs före­ta­get av Bäll­staud­de som har en gedi­gen före­tags­bak­grund med verk­sam­het inom LSS. Via före­ta­gets enga­ge­mang i Autism- och Asper­ger­för­e­ning­en spons­rar Bäll­staud­de hästun­der­stödd tera­pi och ser en unik möj­lig­het att för­e­na de båda världarna.

Vi som är Clear Round

Nina Odell

Verk­sam­hets­chef

Nina är sedan 2023 verk­sam­hets­an­sva­rig för Clear Round och har tidi­ga­re arbe­tat med att bland annat ska­pa autis­m­vän­li­ga mil­jö­er i grupp­bo­stä­der. Det har varit en vik­tig del i arbe­tet att läg­ga fokus på rätt kva­li­tet för att ska­pa bra och anpas­sa­de hem. Hon ser sam­ma vär­de­grund i Clear Round som foku­se­rar på häs­tar­nas säker­het, funk­tion och trygg­het fram­för allt annat.

Shouting horse under cloudy sky

Conny Ekman

Affärs­ut­veck­ling

Con­ny Ekman har varit leve­ran­tör av hus­bi­lar sedan 80-talet, sam­ti­digt som han och Anni­ka Elg bygg­de upp en häst­gård i Give­torp. Det var länge parets dröm att kom­bi­ne­ra intres­set för både häs­tar och bilar – vil­ket led­de fram till Clear Round. Den senas­te famil­je­med­lem­men är den busi­ga beag­len Doris. Con­ny tyc­ker att hon ska bli en svamp­hund. Det tyc­ker inte hon.

Annika Elg

Omvärlds­be­va­ka­re

Anni­ka Elg är är sam­bo med Con­ny och har huvud­an­sva­ret i den gemen­sam­ma häst­går­den som de har i Öster­göt­land. Anni­ka har job­bat på Ridsports­för­bun­det i många år och pra­tar lika bra med häs­tar som med män­ni­skor. Hon har med sitt häst­min­ne byggt upp ett kon­takt­nät långt utan­för den egna hagen.

close-up photography of brown horse

Malin Andersson

Sälj­ko­or­di­na­tor

Malin Anders­son talar med häs­tar, hun­dar och män­ni­skor. Myc­ket och gär­na. Hon hörs bland annat i pod­den ”Gil­la häst”. Folk ver­kar gil­la hen­ne ock­så, endast en månad efter flyt­ten till Skå­ne kän­de hon alla sedan barns­ben. Hör av dig till Malin om du vill tala häst­last­bi­lar. Det enda du ris­ke­rar är att kom­ma hem med två.

Christer Barregren

Mark­nads­fö­ra­re

Chris­ter skö­ter mark­nads­fö­ring­en med text och bild och film och gla­da till­rop. Han beskri­ver sig själv som en inbun­den bok­nörd och poet, vil­ket rim­mar utmärkt med hans utåt­rik­ta­de jobb. När han inte göm­mer sig bakom böc­ker eller dato­rer åter­finns han gär­na i sko­gen. Ofta med cho­klad i ryggsäcken.

Dela sidan med dina vänner och bekanta!