brown horse on green grass field during daytime

Hur fungerar Clear Rounds miljöhybrider

Clear Rounds mil­jö­hy­bri­der går att köra på bio­gas och die­sel. Om gasen tar slut går häst­last­bi­len auto­ma­tiskt över till die­sel. Bio­gas har 90 pro­cent läg­re kol­di­ox­id­ut­släpp än die­sel och ben­sin. For­dons­skat­ten på mil­jö­hy­bri­der ham­nar på cir­ka 850 kro­nor om året. 

90 procent lägre koldioxidutsläpp

For­dons­gas består till 97 pro­cent bio­gas och 3 pro­cent natur­gas. Natur­gas har 25 pro­cent läg­re kol­di­ox­id­ut­släpp  än ben­sin och die­sel. Bio­gas har 90 pro­cent läg­re koldioxidutsläpp. 

Bio­gas är ett helt för­ny­bart bräns­le som utvinns från orga­niskt restav­fall som matav­fall, lant­bruks­grö­dor och avloppss­lam. Fak­tum är att den ”göd­sel” från häs­tar är en vik­tig käl­la till bio­gas. Man kan säga att din häst dri­ver häst­bus­sen framåt.

Fordonsgas, biogas eller CNG

På de fles­ta tank­stäl­len får du 100 pro­cent bio­gas, men ibland är bio­ga­sen upp­blan­dad med en liten del natur­gas. Där­för är for­dons­gas den kor­rek­ta benäm­ning­en för den gas du tan­kar, även om de fles­ta av oss enbart talar om biogas. 

Den eng­els­ka ter­men för for­dons­gas är CNG, vil­ket är en för­kort­ning av Com­pres­sed Natu­ral Gas.

Tanka grönt

Det finns cir­ka 200 sta­tio­ner i Sve­ri­ge där du kan tan­ka for­dons­gas. Du hit­tar dem i appen Tan­ka grönt. Om gasen tar slut går häst­bus­sen från Clear Round auto­ma­tiskt över till die­sel. Du behö­ver allt­så inte vara oro­lig för sop­pa­torsk eller gas­tor­ka.

Gastanken kontrolleras gratis de första fem åren

Gas­tan­ken ska kon­trol­le­ras var­je år. Den­na kon­troll ingår i Clear Rounds fem år långa fabriks­ga­ran­ti och är där­för gra­tis de förs­ta fem åren.

Fordonsgas och fosilfri diesel HVO 100

Clear Rounds mil­jö­hy­bri­der körs på en bland­ning av gas och die­sel – eller på enbart die­sel. När du tan­kar die­sel kan du väl­ja HVO 100 som är fosil­fri. Genom att kom­bi­ne­ra gas med fosil­fri die­sel har du gjort din häst­last­bil så grön det bara går.

Miljöhybriderna konverteras i Sverige

Vi kon­ver­te­ra våra häst­last­bi­lar till mil­jö­hy­bri­der på vår verk­stad i Öster­göt­land. Då får häst­last­bi­lar­na en extra tank för fordonsgas. 

Den ursprung­li­ga die­sel­tan­ken och hela det ursprung­li­ga bräns­le­sy­ste­met läm­nas intakt. På så sätt behål­ler vi typ­god­kän­nan­den av for­do­net. (Typ­god­kän­nan­de är ett bevis på att ett for­don upp­fyl­ler aktu­el­la tek­nis­ka krav.) Hela hybrid­sy­ste­met väger cir­ka 50 kg. En full gas­tank räc­ker 10 mil. Du kan få en extra gas­tank som tillval.

Tekniken kallas dual-fuel eller bi-fuel

Tek­ni­ken för våra mil­jö­hy­bri­der kal­las dual-fuel eller bi-fuel. Våra mil­jö­klas­sa­de häst­last­bi­lar kör på enbart die­sel eller på en bland­ning av die­sel och for­dons­gas. De kör ald­rig på enbart for­dons­gas. Varför?

Ben­sin­driv­na bilar har ett tänd­stift som antän­der ben­si­nen i cylin­dern. Det­ta tänd­stift kan även antän­da fordonsgas. 

Die­sel­mo­to­rer har inga tänd­stift. Die­sel antänds av tryc­ket som bil­das då cylin­dern kom­pri­me­rar luft- och die­sel­bland­ning­en. Det fun­ge­rar inte på for­dons­gas. For­dons­gas kan inte antän­das av enbart tryck. Där­för mås­te det fin­nas die­sel med i blandningen. 

Som föra­re mär­ker du ing­en skill­nad. Motorn känns lika­dan. Men den drar mind­re die­sel, vil­ket leder till mind­re utsläpp.

Du kan ha en säker hästlastbil och göra en insats för miljön

Vi är stol­ta över att säl­ja Sve­ri­ges förs­ta mil­jö­klas­sa­de häst­last­bi­lar. Våra häst­last­bi­lar är kän­da för sin inno­va­ti­va säker­het. Nu läg­ger vi till inno­va­tivt mil­jötänk på lis­tan. Du kan ha en säker häst­last­bil och göra en insats för mil­jön. Du kan göra en Clear Round.

Dela artikeln om du gillar den!