Hastlastbil Stuteri 1366x768

Konvertera din nuvarande Clear Round till miljöhybrid

Nu kan du kon­ver­te­ra din nuva­ran­de Clear Round till mil­jö­hy­brid – och spa­ra tusen­lap­par var­je månad.

Om du kon­ver­te­rar till mil­jö­hy­brid får du läng­re räck­vidd, läg­re for­dons­skatt (unge­fär 55 kro­nor i måna­den) och hög­re andrahandsvärde.

Våra mil­jö­hy­bri­der kör på bio­gas och die­sel – eller enbart die­sel, till exem­pel HVO100. Om bio­ga­sen tar slut går motorn auto­ma­tiskt över till enbart diesel. 

Du kan ock­så – med en knapp­tryck­ning under färd – bestäm­ma om du vill köra på enbart die­sel eller på en blandning. 

Bio­gas har 90 pro­cent läg­re kol­di­ox­id­ut­släpp än tra­di­tio­nel­la bräns­len. Och det utvinns från orga­niskt restav­fall, bland annat ”göd­sel” från häs­tar. Man kan säga att din häst dri­ver häst­bussen framåt. 

Vi vill se många fler mil­jö­hy­bri­der på vägar­na. Och med en for­dons­skatt runt 55 kro­nor i måna­den är det möjligt. 

Det är ald­rig för sent att göra en bra affär. Hör av dig till oss, så räk­nar vi på din bil.

— 

KÖP HÄSTLASTBIL

Nina Odell, Clear Round, Stock­holm: 08–509 102 68

Eli­na Enzi­an, Agro Maski­ner, Sve­da­la: 0707–82 60 50

Nick­las Hag­berg, Vika Enter­pri­se, Falun: 070–714 40 70

PROVKÖR HÄSTLASTBIL

Yvon­ne Öst­ling, Kniv­s­ta:  0739–69 84 77

Malin Anders­son, Tome­lil­la: 070–790 68 67

KÖP HÄSTTRANSPORT

Johan­na Ber­tils­son, Halm­stad: 010–147 98 29

HYR HÄSTTRANSPORT 

Yvon­ne Öst­ling, Kniv­s­ta: 0739–69 84 77

GÖR ETT FYND

clearround.se/fynda

Dela artikeln om du gillar den!