Christer Barregren

Christer Barregren

VI BJUDER PÅ EXTRAUTRUSTNING FÖR 83 625 KRONOR

VI BJUDER PÅ EXTRAUTRUSTNING FÖR 83 625 KRONOR Vi har åtta CLEAR ROUND STUTERI LIMITED EDITION med kort leve­rans­tid. Om du bestäl­ler en av den bju­der vi på extra­ut­rust­ning till ett vär­de av 83 625 kro­nor inklu­si­ve moms.  Då ingår: CLEAR ROUND…

Hur fungerar Clear Rounds miljöhybrider

brown horse on green grass field during daytime

Clear Rounds mil­jö­hy­bri­der går att köra på for­dons­gas och die­sel. Om gasen tar slut går häst­last­bi­len auto­ma­tiskt över till die­sel. Bio­gas har 90 pro­cent läg­re kol­di­ox­id­ut­släpp än die­sel och ben­sin. For­dons­skat­ten på våra B‑kortare sjun­ker från 30 000 kro­nor om…

Vårsalong på Vallentuna Motor

Val­len­tu­na Motor har bör­jat säl­ja Clear Rounds säk­ra häst­last­bi­lar. Des­sa bilar är mil­jö­hy­bri­der med låg skatt, vil­ket gör des­sa dröm­bi­lar över­kom­li­ga för häs­ten­tu­si­as­ter som vill byta upp sig från häst­trans­port.  Psst! Om du inte kan 29 april har vi nytt…

Sjukhushästen sprider tröst och glädje

Vi på Clear Round är stol­ta att spons­ra Sjuk­hus­häs­ten och hans vän­ner i deras vik­ti­ga arbe­te. Vår med­ar­be­ta­re Chris­ter Bar­re­gren följ­de med Lou­i­se Chat­te­li på ett besök på ett vård­hem i Söder­täl­je en blå­sig dag i feb­ru­a­ri. Här är hans rap­port. För­fat­ta­re: Christer…

Clear Round får ny ägare

Clear Round AB har med sitt fokus på säker­het bli­vit en vik­tig leve­ran­tör av häst­last­bi­lar och häst­trans­por­ter i Sve­ri­ge. Nu har Famil­jen Odell via Bäll­staud­de För­valt­ning AB för­vär­vat hela bola­get. Ny verk­sam­hets­an­sva­rig för Clear Round blir Nina Odell. Clear Rounds grundare,…

Clear Round stöttar Läkare Utan Gränser

Läka­re Utan Grän­ser är en medi­cinsk huma­ni­tär orga­ni­sa­tion som räd­dar liv och lind­rar nöd där de behovs mest. de bistår män­ni­skor som drab­bats av kri­ser, krig och natur­ka­ta­stro­fer oav­sett poli­tisk åsikt, reli­gi­on eller etnisk till­hö­rig­het. Orga­ni­sa­tio­nen har fler an 67…

Sommaren som aldrig ville ta slut

Den­na som­mar har vi rest över hela Sve­ri­ge.  Roli­gast var nog Häst­run­dan i Skå­ne. Eller SM i Islands­häst. Fast Fals­ter­bo Hor­seshow var ock­så här­ligt. För att inte tala om West­coast equestri­an week.Men kanske är de mind­re even­ten som gör dju­past intryck på oss. Som Jord­gubb­s­hop­pet i Man­torp. Eller…

Sommarkul med Clear Round

Var hit­tar du Clear Round i som­mar? För­u­tom att du all­tid kan kon­tak­ta oss, dyg­net runt, så hit­tar du oss många, roli­ga eve­ne­mang hela här­li­ga som­ma­ren. 17–19 JUNI i MANTORP Vi ses på Jord­gubb­s­hop­pet. @mantorphastsportarena www.mantorpsryttarna.com 29 JUNI–3 JULI i NORRKÖPING Vi ses på SM…

Dressyrtävling i Knivsta 15 maj

Kom till Ledin­ge­näs dres­sage club i Kniv­s­ta sön­dag 15 maj kloc­kan 9.  Täv­ling i sex klas­ser, dres­syr 2* och 3*. Mcv B1 Mcv B5 Mcv A1 FEI Lag­pro­gram FEI Mäs­ter­skaps pro­gram.  Inter­mé­di­ai­re I B Clear Round spons­rar två klas­ser med fina pri­ser! Läs mer på…