Christer Barregren

Christer Barregren

Clear Round får ny ägare

Clear Round AB har med sitt fokus på säker­het bli­vit en vik­tig leve­ran­tör av häst­last­bi­lar och häst­trans­por­ter i Sve­ri­ge. Nu har Famil­jen Odell via Bäll­staud­de För­valt­ning AB för­vär­vat hela bola­get. Ny verk­sam­hets­an­sva­rig för Clear Round blir Nina Odell. Clear Rounds grundare,…

Clear Round stöttar Läkare Utan Gränser

Läka­re Utan Grän­ser är en medi­cinsk huma­ni­tär orga­ni­sa­tion som räd­dar liv och lind­rar nöd där de behovs mest. de bistår män­ni­skor som drab­bats av kri­ser, krig och natur­ka­ta­stro­fer oav­sett poli­tisk åsikt, reli­gi­on eller etnisk till­hö­rig­het. Orga­ni­sa­tio­nen har fler an 67…

Sommaren som aldrig ville ta slut

Den­na som­mar har vi rest över hela Sve­ri­ge.  Roli­gast var nog Häst­run­dan i Skå­ne. Eller SM i Islands­häst. Fast Fals­ter­bo Hor­seshow var ock­så här­ligt. För att inte tala om West­coast equestri­an week.Men kanske är de mind­re even­ten som gör dju­past intryck på oss. Som Jord­gubb­s­hop­pet i Man­torp. Eller…

Sommarkul med Clear Round

Var hit­tar du Clear Round i som­mar? För­u­tom att du all­tid kan kon­tak­ta oss, dyg­net runt, så hit­tar du oss många, roli­ga eve­ne­mang hela här­li­ga som­ma­ren. 17–19 JUNI i MANTORP Vi ses på Jord­gubb­s­hop­pet. @mantorphastsportarena www.mantorpsryttarna.com 29 JUNI–3 JULI i NORRKÖPING Vi ses på SM…

Dressyrtävling i Knivsta 15 maj

Kom till Ledin­ge­näs dres­sage club i Kniv­s­ta sön­dag 15 maj kloc­kan 9.  Täv­ling i sex klas­ser, dres­syr 2* och 3*. Mcv B1 Mcv B5 Mcv A1 FEI Lag­pro­gram FEI Mäs­ter­skaps pro­gram.  Inter­mé­di­ai­re I B Clear Round spons­rar två klas­ser med fina pri­ser! Läs mer på…

Vi möter våren med guld

Nu har vi guld­fe­ber på Clear Round.  Eller vad sägs om den­na glitt­ran­de, glim­ran­de, glän­san­de gul­li­ga guld­unge?  Visst är hon fin?  Det var Elin Aspnäs på Aspnäs Dres­sage som efter måna­der av inten­si­va stu­di­er och hän­gi­ven rese­arch kom fram med den här…

The invisible hjulhuset

HJULHUSET SOM FÖRSVANN Låt oss pre­sen­te­ra hjul­hu­set som för­svann. Våra häs­tar kan beund­ra det i tim­mar. Det finns där, ändå inte. Det är som magi. Ändå inte. Bara jäk­ligt smart! Note­ra den fäll­ba­ra luc­kan i foder­bor­det som gör det lätt att nå hästen.…

I dag är vi coolblå

Du kan bli vil­ken färg som helst? Vad väl­jer du? Ele­gant grädd­vit? Dis­kret gra­fit­grå? Blän­dan­de guld­me­tal­lic?  Tjong­an­de  knock­out­grön? Eller kax­ig rosa?  Först tän­ker man: Vad? Nej, det går inte! Sedan tän­ker man: Shit, vad cool. Sedan är man fast. Vil­ken färg du väl­jer påver­kar hur…