Christer Barregren

Christer Barregren

Alla hjärtans dag 2024

Female Horseman With Thoroughbred Horse In Stable 2023 11 27 05 00 46 Utc

💜 I saw that you were per­fect, and so I loved you. Then I saw that you were not per­fect and I loved you even more. /​​ Ange­li­ta Lim 💜 I love you more than cof­fee, but ple­a­se don’t make me pro­ve it. /​​ Eli­za­beth Evans 💜…

Clear Round GRP hästtransport

Clear Round Grp

Clear Round GRP är en häst­trans­port byggd med ett uni­kt glas­fi­ber­la­mi­nat, som är starkt nog för att byg­ga flyg­plan, lyx­bå­tar – och bro­ar!  Mate­ri­a­let GRP är lju­di­so­le­ran­de, UV-resi­s­tent, brand­häm­man­de och hål­ler jämn tem­pe­ra­tur. Skul­le det få en ska­da är det dessutom…

Konvertera din nuvarande Clear Round till miljöhybrid

Hastlastbil Stuteri 1366x768

Nu kan du kon­ver­te­ra din nuva­ran­de Clear Round till mil­jö­hy­brid – och spa­ra tusen­lap­par var­je månad. Om du kon­ver­te­rar till mil­jö­hy­brid får du läng­re räck­vidd, läg­re for­dons­skatt (unge­fär 55 kro­nor i måna­den) och hög­re andra­hands­vär­de. Våra mil­jö­hy­bri­der kör på bio­gas och diesel…

VI BJUDER PÅ EXTRAUTRUSTNING FÖR 83 625 KRONOR

Kampanj

VI BJUDER PÅ EXTRAUTRUSTNING FÖR 83 625 KRONOR Vi har åtta CLEAR ROUND STUTERI LIMITED EDITION med kort leve­rans­tid. Om du bestäl­ler en av den bju­der vi på extra­ut­rust­ning till ett vär­de av 83 625 kro­nor inklu­si­ve moms.  Då ingår: CLEAR ROUND…

Hur fungerar Clear Rounds miljöhybrider

brown horse on green grass field during daytime

Clear Rounds mil­jö­hy­bri­der går att köra på bio­gas och die­sel. Om gasen tar slut går häst­last­bi­len auto­ma­tiskt över till die­sel. Bio­gas har 90 pro­cent läg­re kol­di­ox­id­ut­släpp än die­sel och ben­sin. For­dons­skat­ten på mil­jö­hy­bri­der ham­nar på cir­ka 850 kro­nor om året.  90…

Vårsalong på Vallentuna Motor

1280 720

Val­len­tu­na Motor har bör­jat säl­ja Clear Rounds säk­ra häst­last­bi­lar. Des­sa bilar är mil­jö­hy­bri­der med låg skatt, vil­ket gör des­sa dröm­bi­lar över­kom­li­ga för häs­ten­tu­si­as­ter som vill byta upp sig från häst­trans­port.  Psst! Om du inte kan 29 april har vi nytt…

Sjukhushästen sprider tröst och glädje

Louise Sjukhushasten

Vi på Clear Round är stol­ta att spons­ra Sjuk­hus­häs­ten och hans vän­ner i deras vik­ti­ga arbe­te. Vår med­ar­be­ta­re Chris­ter Bar­re­gren följ­de med Lou­i­se Chat­te­li på ett besök på ett vård­hem i Söder­täl­je en blå­sig dag i feb­ru­a­ri. Här är hans rap­port. För­fat­ta­re: Christer…

Clear Round får ny ägare

295064230

Clear Round AB har med sitt fokus på säker­het bli­vit en vik­tig leve­ran­tör av häst­last­bi­lar och häst­trans­por­ter i Sve­ri­ge. Nu har Famil­jen Odell via Bäll­staud­de För­valt­ning AB för­vär­vat hela bola­get. Ny verk­sam­hets­an­sva­rig för Clear Round blir Nina Odell. Clear Rounds grundare,…

Clear Round stöttar Läkare Utan Gränser

Paket 1 Eng

Läka­re Utan Grän­ser är en medi­cinsk huma­ni­tär orga­ni­sa­tion som räd­dar liv och lind­rar nöd där de behovs mest. de bistår män­ni­skor som drab­bats av kri­ser, krig och natur­ka­ta­stro­fer oav­sett poli­tisk åsikt, reli­gi­on eller etnisk till­hö­rig­het. Orga­ni­sa­tio­nen har fler an 67…

Sommaren som aldrig ville ta slut

Img 7186

Den­na som­mar har vi rest över hela Sve­ri­ge.  Roli­gast var nog Häst­run­dan i Skå­ne. Eller SM i Islands­häst. Fast Fals­ter­bo Hor­seshow var ock­så här­ligt. För att inte tala om West­coast equestri­an week.Men kanske är de mind­re even­ten som gör dju­past intryck på oss. Som Jord­gubb­s­hop­pet i Man­torp. Eller…