Årets F‑häst

Vi besök­te våra goda vän­ner på Flem­minge gård. Där bjöds vi på glögg och fika och gosa­de med hela deras fan­tas­tis­ka familj av fyr­ben­ta vän­ner, häs­tar och kat­ter. Årets F‑HÄST 2021 blev Chloé F e. Cor­po­ral VDL u. Con­tes­sa e. Orlando.…

Läs vidare
Frida Seger och Björn Svensson med häst mellan sig.

Unghästverkstad gör en clear round

Nu har vi varit hem­ma hos Björn Svens­son och Fri­da Seger och läm­nat en split­ter ny Clear Round Stu­te­ri. Björn Svens­son och Fri­da Seger dri­ver Ung­häst­verk­sta­den i Kol­stad en bit utan­för Norr­kö­ping. De till­hör Sve­ri­ges mest meri­te­ra­de och anli­ta­de ung­häst­ut­bil­da­re och…

Läs vidare

Rides League i Södertälje 3–5 december

Clear Round besö­ker Riders Lea­gue i Söder­täl­je 3–5 decem­ber. Då kan DU hop­pa in i ett final­mö­te med vår talang­ful­la säl­ja­re Malin Anders­son och upp­le­va en äkta Clear Round. Skic­ka ett sms till 070–790 68 67 om du är i Söder­täl­je 3–5 december.…

Läs vidare

Elin Aspnäs, Åhus

Vi har besökt Elin Aspnäs som dri­ver Aspnäs Dres­sage (och ett bed and bre­ak­fast) på Åhus till­sam­mans med Camil­la Nord­kvist.  Elin och Camil­la har varit på jakt efter en häst­last­bil och pro­vat oli­ka mär­ken innan de val­de Clear Round. Det…

Läs vidare

Du kan provköra Clear Round i Knivsta

Tyc­ker du om att resa tryggt med häs­tar? Då mås­te du häl­sa på Yvon­ne i Kniv­s­ta. Där kan du detalj­stu­de­ra alla säker­hets­de­tal­jer som utmär­ker en Clear Round.  På köpet får du veta allt om Sve­ri­ges bäs­ta lastvikt, mate­ri­al från fly­gin­du­strin, smar­ta lösningar…

Läs vidare

Clear Round Stuteri

Clear Round Stu­te­ri är säkert den tryg­gas­te häst­last­bil du kan köra Paten­te­rat bogstöd säk­rar häs­tens nac­ke. Säker­hets­bom som fälls auto­ma­tiskt vid steg­ring. Unik krock­vägg säk­rar häs­tens rygg. För­hind­rar kom­pres­sion av häs­tens rygg vid krock. Sve­ri­ges bäs­ta lastvikt säk­rar sam­ve­tet. Häst­del i starkt och…

Läs vidare

Stall Fant

När Hele­ne Bru­se­fält Fant behöv­de en häst­last­bil till famil­jens häst­gård utvär­de­ra­de hon alla leve­ran­tö­rer myc­ket noga innan hon gjor­de sitt val.  – Jag la ner myc­ket tid på rese­arch, men till slut var valet enkelt. Det jag gil­lar mest med Clear…

Läs vidare

Vi firar kombirampens dag

Grann­går­den väx­er och allt fler buti­ker erbju­der häst­trans­port till sina kun­der. En snor­kall dag i feb­ru­a­ri leve­re­ra­de vi en blå skön­het till Grann­går­den i Var­berg. Med ste­la hän­der och hac­kan­de tän­der ställ­de oss i lä och berät­ta­de om de vin­nan­de detal­jer vi känner…

Läs vidare

En vinnare slår till! 

Eve­lin Lavén val­de en häst­last­bil som verk­li­gen sät­ter häs­ten i cent­rum. Eve­lin Lavén räds inga hin­der och är säker som få i sadeln. Hon rider ofta hem förs­ta plats – och gick själv­klart på vinst när hon skul­le köpa sin förs­ta hästlastbil. …

Läs vidare

Smarta luckan

Den här smar­ta luc­kan finns i vår Ult­ralät­ta Peu­geot. Vi har redan fle­ra kun­der som vill ha just den här bilen. Det är en liten drag­kamp som pågår just nu. Får se vem som vin­ner… Men det är klart: med en…

Läs vidare

En gunghäst av guds nåde i julklapp

Julen 1783 gick en dröm i upp­fyl­lel­se för kron­prin­sen Gus­tav IV Adolf. Då fick näm­li­gen en gung­häst i jul­klapp, och lika stor som en pon­ny.  På 1700-talet gav man bort gung­häs­tar till poj­kar så att de kun­de här­ma sina fäder när de red…

Läs vidare

Världens första film var på en häst

VÄRLDENS FÖRSTA FILM VAR PÅ EN HÄST och kos­ta­de 12 mil­jo­ner kro­nor. Fil­men skul­le lösa en mänsk­lig­he­tens sto­ra gåtor – har en häst någon gång alla fyra hovar i luf­ten sam­ti­digt? Det var den sten­ri­ke Leland Stan­ford, affärs­man, guver­nör och grundare…

Läs vidare