Smarta luckan

Den här smar­ta luc­kan finns i vår Ult­ralät­ta Peu­geot. Vi har redan fle­ra kun­der som vill ha just den här bilen. Det är en liten drag­kamp som pågår just nu. Får se vem som vin­ner… Men det är klart: med en…

Läs vidare

En gunghäst av guds nåde i julklapp

Julen 1783 gick en dröm i upp­fyl­lel­se för kron­prin­sen Gus­tav IV Adolf. Då fick näm­li­gen en gung­häst i jul­klapp, och lika stor som en pon­ny.  På 1700-talet gav man bort gung­häs­tar till poj­kar så att de kun­de här­ma sina fäder när de red…

Läs vidare

Världens första film var på en häst

VÄRLDENS FÖRSTA FILM VAR PÅ EN HÄST och kos­ta­de 12 mil­jo­ner kro­nor. Fil­men skul­le lösa en mänsk­lig­he­tens sto­ra gåtor – har en häst någon gång alla fyra hovar i luf­ten sam­ti­digt? Det var den sten­ri­ke Leland Stan­ford, affärs­man, guver­nör och grundare…

Läs vidare

Uppfinningar som formade julen 

Vi på Clear round gil­lar smar­ta upp­fin­ning­ar som är till nyt­ta och skän­ker gläd­je – inte bara våra egna inno­va­tio­ner som paten­te­ra­de säker­hets­bom­mar och uni­ka säker­hets­väg­gar, utan även sånt som har for­mat julen värl­den över. ELEKTRISK ADVENTSLJUSSTAKE ÅR 1934. På Philips i Göteborg…

Läs vidare

NOBELPRISET RÄDDADES AV HÄSTAR

När Alfred Nobel dog 1896 tes­ta­men­te­ra­de lejon­par­ten av sin för­mö­gen­het till ”en fond, hvars rän­ta årli­gen utde­las som pris­be­lö­ning åt dem, som under det för­lup­ne året hafva gjort mensk­lig­he­ten den störs­ta nyt­ta”.  Där föd­des värl­dens mest pre­stige­fyll­da pris, men inte utan…

Läs vidare

Bucephalus

HÄSTEN SOM VAR RÄDD FÖR SIN EGEN SKUGGA LA GRUNDEN TILL ETT IMPERIUM.  Vi på Clear Round gil­lar att skri­va histo­ria. Nu är vi 343 år före vår tide­räk­ning och den lil­le Alex­an­der (sena­re känd som Alex­an­der den sto­re) står…

Läs vidare

Golvet är huvudsaken

HÄR LIGGER DEN TYSTA, STARKA TYPEN. Vi på Clear Round är lite nör­di­ga av oss. Vi kry­per gär­na omkring på alla fyra och tän­ker på hur vi kan göra saker bätt­re.  Som golv.  De bara lig­ger där och tar emot.…

Läs vidare

Bromskloss

JAG ÄR EN BROMSKLOSS SOM VILL FÅ HJULEN ATT SLUTA SNURRA. Om någon säger att du är en broms­kloss, bety­der det att du är en bak­åt­strä­va­re som står i vägen för utveck­ling­en och för­änd­ring.  Åtminsto­ne enligt den som använ­der den­na metafor…

Läs vidare

Episka fel när företag väljer namn

EPISKA FEL NÄR FÖRETAG VÄLJER NAMN. Vi på Clear Round är extremt nöj­da med vårt namn, Clear Round, som bety­der fel­fri run­da. Men inte alla före­tag har lyc­kats lika bra. Även de rik­tigt sto­ra gör fel ibland…  Alla som startat…

Läs vidare