Kampanj

VI BJUDER PÅ EXTRAUTRUSTNING FÖR 83 625 KRONOR

VI BJUDER PÅ EXTRAUTRUSTNING FÖR 83 625 KRONOR

Vi har åtta CLEAR ROUND STUTERI LIMITED EDITION med kort leve­rans­tid. Om du bestäl­ler en av den bju­der vi på extra­ut­rust­ning till ett vär­de av 83 625 kro­nor inklu­si­ve moms. 

Då ingår:

  • Air­con­di­tion i hästdelen
  • Drag för släp­vagns­vikt 3 000 kg
  • Clear Rounds komfortpaket
  • Fyra nya vin­ter­hjul (dub­ba­de eller odubbade)

CLEAR ROUND STUTERI LIMITED EDITION är bygg­da på Opel chas­si (sam­ma som Peu­geot och Fiat Duca­to), 165 hk och 6‑växlad manu­ell växellåda. 

Eftersom de har ett så kal­lat hea­vy-chas­si (ej hög­re vikt) kan du få dem regi­stre­ra­de som C1 med 1 300 kg lastvikt och 2 000 kr i fordonsskattskatt. 

Du kan ock­så få dem som van­li­ga B‑kort die­sel eller som mil­jö­hy­brid (med låg skatt).

Mil­jö­hy­bri­der 

Alla våra last­bi­lar går att få som mil­jö­hy­bri­der. Då kan de köra på for­dons­gas och die­sel. Om gasen tar slut går häst­last­bi­len auto­ma­tiskt över till die­sel. For­dons­gas har cir­ka 90 pro­cent läg­re kol­di­ox­id­ut­släpp än die­sel och ben­sin. For­dons­skat­ten stan­nar vid cir­ka 1 800 kro­nor om året. 

Patenterad säkerhetsbom räddar liv

En stu­te­rimo­dell mås­te ha en bog­bom för att häs­ten ska resa säkert. Utan bom kan häs­ten ska­da nac­ken vid kraf­tig inbroms­ning, gupp eller krock. Många äga­re kör ändå utan bom, eftersom de är räd­da att häs­ten ska steg­ra sig och fast­na över den. Det behö­ver du inte oroa dig för. Clear Round har en säker­hets­bom som fälls auto­ma­tiskt om häs­ten läg­ger benen över den. 

Säkerhetshylla räddar liv

Vid en krock trycks häs­ten först fram­åt och nedåt i färd­rikt­ning­en, vil­ket tryc­ker ihop rygg­ra­den med frak­tu­rer i länd­ryg­gen som följd. För att und­vi­ka det­ta har Clear Round en unik säker­hets­hyl­la som lutar i 45 gra­der, vil­ket hjäl­per häs­ten att hål­la sig på benen. Den­na uni­ka kon­struk­tion räd­dar liv.

Byggd som ett flygplan

Häst­de­len är till­ver­kad av fiber­kom­po­sit från fly­gin­du­strin, vil­ket ger dras­tiskt för­bätt­rad sta­bi­li­tet, håll­bar­het och säker­het samt 50 pro­cent läg­re vikt än kon­ven­tio­nel­la lös­ning­ar. Gol­vet är av alu­mi­ni­um som tål fukt och inte rostar.

Garantier

Alla våra häst­last­bi­lar har fem års fabriks­ga­ran­ti och tio års karossgaranti.

Dela artikeln om du gillar den!