Clear Round Hastlastbil Miljohybrid

Clear Round är Sveriges första miljöklassade hästlastbil

En häst­last­bil som är skon­sam för mil­jön – och bil­li­ga­re att äga än tra­di­tio­nel­la häst­last­bi­lar. Det är vad det lil­la inno­va­ti­va före­ta­get Clear Round erbju­der alla häst­vän­ner runt om i Sve­ri­ge. Med häst­last­bi­lar som kan gå på die­sel vid behov, men som går renast på biogas. 

– Mil­jö­hy­bri­der­na är en ny modell­se­rie som har läg­re månads­kost­na­der än tra­di­tio­nel­la last­bi­lar, bland annat för att den årli­ga for­dons­skat­ten mins­kar rejält, säger Nina Odell, verk­sam­hets­an­sva­rig på Clear Round. En mil­jö­hy­brid från Clear Round har en for­dons­skatt på cir­ka 650 kro­nor om året.

–  Det läg­re pri­set gör det enkelt att både ha en säker häst­last­bil och göra en insats för mil­jön. Det finns inte lika många pump­sta­tio­ner för gas som för die­sel, men ing­en behö­ver vara rädd för att bli strand­satt någon­stans. Eftersom det är mil­jö­hy­bri­der kan du köra på van­lig die­sel ock­så. När beho­vet finns, säger Nina Odell

Clear Round stic­ker ut i sitt arbe­te för häs­tar­nas säker­het. Det är en anled­ning till att Grann­går­den valt Clear Round som leve­ran­tör till sin ked­ja. Clear Round har bl.a. en paten­te­rad säker­hets­bom som löses ut auto­ma­tiskt vid steg­ring – samt en en unik säker­hets­hyl­la som mot­ver­kar kom­pres­sion i rygg vid krock eller inbromsning. 

– Kom­bi­na­tio­nen av säker­het och mil­jö är något som vi hop­pas ska till­ta­la Sve­ri­ges häst­ä­ga­re, säger Nina Odell.

Dela artikeln om du gillar den!