Paket 1 Eng

Clear Round stöttar Läkare Utan Gränser

Läka­re Utan Grän­ser är en medi­cinsk huma­ni­tär orga­ni­sa­tion som räd­dar liv och lind­rar nöd där de behovs mest. de bistår män­ni­skor som drab­bats av kri­ser, krig och natur­ka­ta­stro­fer oav­sett poli­tisk åsikt, reli­gi­on eller etnisk tillhörighet.

Orga­ni­sa­tio­nen har fler an 67 000 anställ­da , varav majo­ri­te­ten ar anställ­da lokalt. Läka­re Utan Grän­ser bedri­ver årli­gen omkring 450 pro­jekt i over 70 län­der runt om i värl­den. År 1999 till­de­la­des de Nobels fredspris.

Dela artikeln om du gillar den!