3944097 Orig

Episka fel när företag väljer namn

EPISKA FEL NÄR FÖRETAG VÄLJER NAMN. Vi på Clear Round är extremt nöj­da med vårt namn, Clear Round, som bety­der fel­fri run­da. Men inte alla före­tag har lyc­kats lika bra. Även de rik­tigt sto­ra gör fel ibland… 

Alla som star­tat en verk­sam­het eller utveck­lar nya pro­duk­ter vet hur vik­tigt och hur svårt det är att hit­ta rätt namn. Vi på Clear Round hade en sitt­ning för­ra vec­kan då vi spå­na­de på namn på nyhe­ter som vi ser fram emot att pre­sen­te­ra läng­re fram. 

I vän­tan på det roar vi oss med att tit­ta på namn som inte all­tid var helt lyc­ka­de. De fles­ta epis­ka fel rör före­tag som vill lan­se­ra pro­duk­ter inter­na­tio­nellt och inte får till det i översättningen. 

MERCEDES vil­le slå sig in på den kine­sis­ka mark­na­den med varu­mär­ket ”Ben­si” ove­tan­de om att det bety­der ”rusa till att dö” på kine­sis­ka. Inte så lyc­kat för ett mär­ke som arbe­tar aktivt med säkerhet. 

FORD och MITSUBISHI för­sök­te slå sig in i Syda­me­ri­ka med bilen ”Pin­to” som bety­der ”små man­li­ga geni­ta­li­er”. Det var inte så många män som vill åka omkring med den. 

MITSUBISHI för­sök­te på egen hand lan­se­ra en bil med nam­net ”Paje­ro” på den spans­ka mark­na­den. Vad det bety­der på spans­ka vågar vi inte skri­va här…

GM för­sök­te lan­se­ra en bil i Puer­to Rico under nam­net “The Mata­dor” som bok­stav­ligt talat bety­der ”The kil­ler”. (Ursäk­ta min eng­els­ka men ”döda­ren” låter inte lika coolt.)

ELECTROLUX står för ett klas­sisk svenskt ”fel” trots att det vare sig var svenskt eller fel. En brit­tisk reklam­by­rå gjor­de en kam­panj där de skrev ”Not­hing sucks like Electro­lux!” (Ing­et suger som Electro­lux.) Många trod­de, och tror än i dag, att tex­ten skrevs av en svensk med dålig språk­käns­la, men den skevs av en eng­els­man med humor.

Namn räk­nas allt­så, och det är svårt att göra en fel­fri runda. 

Dela artikeln om du gillar den!