Cfhill Jenny Nystrom 181107 2

Uppfinningar som formade julen 

Vi på Clear round gil­lar smar­ta upp­fin­ning­ar som är till nyt­ta och skän­ker gläd­je – inte bara våra egna inno­va­tio­ner som paten­te­ra­de säker­hets­bom­mar och uni­ka säker­hets­väg­gar, utan även sånt som har for­mat julen värl­den över.

ELEKTRISK ADVENTSLJUSSTAKE ÅR 1934.

På Philips i Göte­borg arbe­ta­de lager­bi­trä­det Oscar Anders­son med att ta emot och kas­se­ra tra­si­ga jul­grans­be­lys­ning­ar. Eftersom alla lam­por inte var tra­si­ga fick han den lju­sa idén att åter­bru­ka dem. Mil­jös­mart och modernt. Led­ning­en på Philips var tvek­sam­ma men till­ver­ka­de 2 000 exem­plar på prov – de sål­de slut på noll­tid. En suc­cé var född. 

STJÄRNOR I STJÄRNAN 1940

Advents­stjär­nan är, som så myc­ket annat som rör julen, en tysk upp­fin­ning, men den blev en världs­suc­cé efter att svens­ken Erling Pers­son gav dem den form vi är vana att se i dag – i papp och med stan­sa­de stjärn­hål som får stjär­nan att glän­sa så fint. Erling Pers­son använ­de peng­ar­na från sin suc­cé för att grun­da ett litet före­tag som finns än i dag. Det heter Hen­nes & Mau­ritz. Det blev ock­så en succé.

DET KLASSISKA ÄNGLASPELET 1948

Det klas­sis­ka ängla­spe­let med en ljus­sta­ke i mäs­sing vars fyra ljus får tre äng­lar att snur­ra­de runt och ping­la upp­fanns av Erik Boberg. Det var 70 år efter att det förs­ta ängla­spe­let hade upp­fun­nits i Tyskland, men den för­enk­la­de svens­ka ver­sio­nen var den som blev en suc­cé tog värl­den med storm.

CLEAR ROUND HÄSTLASTBILAR 2020

Clear Round häst­last­bi­lar lan­se­rads i Sve­ri­ge hös­ten 2020 av det lil­la före­ta­get Clear Round. Bilar­na är extremt robus­ta, otro­ligt lät­ta och smart bygg­da uti­från häs­tens per­spek­tiv. De byggs i Tyskland och har alla för­ut­sätt­ning­ar för att bli en suc­cé. I alla fall om du frå­gar hästen.

Dela artikeln om du gillar den!