Evelin 1

En vinnare slår till! 

Evelin Lavén valde en hästlastbil som verkligen sätter hästen i centrum.

Eve­lin Lavén räds inga hin­der och är säker som få i sadeln. Hon rider ofta hem förs­ta plats – och gick själv­klart på vinst när hon skul­le köpa sin förs­ta hästlastbil. 

Ta bara en sån sak som säker­het. Det är super­vik­tig när du kör dina bäs­ta vän­ner! Här är häst­de­len byggd i mate­ri­al från fly­gin­du­strin. Det gör bilen stark och vridstyv – och lätt! 

”När jag sök­te en häst­last­bil till Lavéns Rid­sko­la som jag dri­ver med min mam­ma, då vil­le jag hit­ta en leve­ran­tör som verk­li­gen utgick från häs­tens behov. Och det fann jag i Clear Round. 

Den paten­te­ra­de säker­hets­bom­men har jag redan haft nyt­ta av. OM häs­ten skul­le hop­pa över bom­men så los­sar den auto­ma­tiskt, och man kan även väl­ja att ta bort den.  Det gör mig trygg när jag är ute på vägarna.

Jag gil­lar säker­hets­väg­gen som skyd­dar häs­tens rygg ifall jag skul­le råka ut för en krock. Jag har både säker­hets­bäl­te och krock­kud­de. Skydds­väg­gen är lite som häs­tens krock­kud­de. Man tän­ker inte på den, men den kan räd­da liv.”

Med cir­ka 20 häs­tar, 250 ele­ver och fle­ra täv­ling­ar var­je vec­ka blir det myc­ket resan­de för Eve­lin och hen­nes mam­ma Ann från Lavéns Rid­sko­la utan­för Äng­el­holm. Bilen används var­je dag.

”I dag tog jag bilen ner till stran­den för att rida. I går var jag hos vete­ri­nä­ren. Och i hel­gen är det täv­ling. Då känns det bra att ha en bra bil som verk­li­gen tål att användas.

Det finns många lös­ning­ar i Clear Round, som känns själv­kla­ra när de finns där, men som jag sak­nat när jag hyrt and­ra märken. 

Skydds­du­ken som sit­ter fram­för säker­hets­väg­gen är enkel att ta bort och spo­la av. När jag hyrt and­ra mär­ken mås­te jag skrub­ba i vinklar och vrår för att få bort smuts och avföring. 

Det är små detal­jer som under­lät­tar i var­da­gen. Luc­kan vid dör­ren gör att häs­ten ser ut – och inte behö­ver bac­ka vid urlast­ning. Och ram­pen är super­lätt att lyf­ta upp när jag ska stänga. 

Använ­der man bilen var­je dag gör det så otro­ligt myc­ket att bilen är genom­tänkt”, säger Eve­lin Lavén.

Hur väljer man en vinnare?

En häst­last­bil är en inve­ste­ring. Vill du köpa en Clear Round kos­tar den från 2 988 kr/​mån för före­tag. Vad gjor­de att Eve­lin våga­de sat­sa på ett så ungt före­tag som Clear Round?

”Att vara ung är ing­et han­di­kapp. Då ser man på gam­la pro­blem med nya ögon. Det finns ing­en som har lika gene­rö­sa garan­ti­er som Clear Round. Säker­hets­tän­ket är helt unikt. Alla finur­li­ga detal­jer som visar att de tänkt till. Sve­ri­ges bäs­ta lastvikt. När­he­ten till ser­vice. Pri­set. Jag val­de en vinnare!”

Lavéns Ridskola 

Lavéns Rid­sko­la drivs av famil­jen Lavén och lig­ger utan­för Äng­el­holm. Det har ett stort rid­hus med fiber­sand och har plats för 250 ele­ver. Eve­lin är en meri­te­rad ryt­ta­re med bland annat ett SM-guld från 2019 i prisskåpet. 

Clear Round

Clear Round häst­last­bil är en genom­tänkt arbets­ma­skin för dig som stäl­ler höga krav. Paten­te­rad säker­het, superstarkt mate­ri­al från fly­gin­du­strin, 4‑hjulsdrift (till­val) och 5 års fabriks­ga­ran­ti. Dess­utom: Sve­ri­ges bäs­ta lastvikt!

Dela artikeln om du gillar den!