Photograph Series Horse Eadweard Muybridge

Världens första film var på en häst

VÄRLDENS FÖRSTA FILM VAR PÅ EN HÄST och kos­ta­de 12 mil­jo­ner kro­nor. Fil­men skul­le lösa en mänsk­lig­he­tens sto­ra gåtor – har en häst någon gång alla fyra hovar i luf­ten samtidigt?

Det var den sten­ri­ke Leland Stan­ford, affärs­man, guver­nör och grun­da­re av Stan­ford Uni­ver­si­ty, som vil­le lösa gåtan en gång för alla. Där­för ploc­ka­de han fram sin favo­rit­häst Occi­dent och den bäs­ta foto­graf som smut­si­ga peng­ar kun­de köpa: eng­els­man­nen Ead­weard Muybridge.

Den förs­ta bil­den togs 1873 och visa­de en sud­dig skug­ga av en häst som ver­ka­de ha alla benen i luf­ten. Kame­ran kun­de inte ta bild till­räck­ligt snabbt för att fånga häs­tens rörel­se. Det skul­le drö­ja ända till 1878 innan frå­gan kun­de avgö­ras en gång för alla. 

Pro­jek­tet avbröts då foto­gra­fen Muy­bridge upp­täck­te att hans unga fru varit otro­gen. Han tog tåget och sedan en häst­vagn till äls­ka­rens hem, knac­ka­de på dör­ren och sa: ”Jag är Muy­bridge och det­ta är en häls­ning från min fru. Sedan sköt han fruns äls­ka­re i bröstet.

Eftersom den rike Stan­ford fort­fa­ran­de inte fått svar på frå­gan om häs­tens hovar anli­ta­de han den bäs­ta advo­ka­ten han kun­de fin­na till Muy­bridges för­svar. För­sva­ret yrka­de på till­fäl­lig sin­nes­för­vir­ring. Juryn köp­te inte det, men fri­a­de ändå foto­gra­fen Muy­bridge, med moti­ve­ring­en att ”de skul­le gjort sam­ma sak själ­va, om deras fru­ar varit otrog­na mot dem”.

Foto­gra­fen Muy­bridge fira­de det­ta genom att luf­fa i Syda­me­ri­ka medan Stan­ford plöj­de ner 12 mil­jo­ner kro­nor för att för­kor­ta kame­rans slutar­tid och utveck­la bätt­re film. År 1878 var det dags igen. 

Note­ra att film­ka­me­ran ännu inte var upp­fun­nen, men den påhit­ti­ge foto­gra­fen Muy­bridge sat­te upp 12 kame­ror och anslöt deras avtryc­kar­me­ka­nism till 12 rep som drogs över trav­ba­nan, så att häs­ten tog sel­fi­es på sig själv när den sprang på repen.

Muy­bridge fram­kal­la­de bil­der­na direkt, mitt fram­för ögo­nen på den sam­la­de pres­sen, så de kun­de se att han inte mani­pu­le­ra­de bil­der­na. Nu kun­de alla se att häs­ten hade alla fyra hovar i luf­ten sam­ti­digt. Des­sa 12 bil­der blev en film när Muy­bridge året efter, 1879, sat­te bil­der­na på en snur­ran­de ski­va och kal­la­de upp­fin­ning­en zoopraxiscope.

Allt det­ta ska vi ha i åtan­ke i dag när vi tar med oss en foto­graf till häst­går­den i Give­torp för att fota häs­tar, hun­dar, män­ni­skor och säk­ra häst­trans­por­ter. Vår för­hopp­ning är att det ska kos­ta under 12 mil­jo­ner kro­nor och att ing­en ska behö­va bli skju­ten i bröstet.

Dela artikeln om du gillar den!