Turquoise Happy Summer Quote Instagram Post

Bromskloss

JAG ÄR EN BROMSKLOSS SOM VILL FÅ HJULEN ATT SLUTA SNURRA. Om någon säger att du är en broms­kloss, bety­der det att du är en bak­åt­strä­va­re som står i vägen för utveck­ling­en och förändring. 

Åtminsto­ne enligt den som använ­der den­na meta­for om dig. Fast det kan ju ock­så vara så att du är en äkta broms­kloss. Då SKA du få hju­len att slu­ta snurra. 

Du kan ock­så vara ”kloss inpå” någon. Det bety­der att du är nära någon. Ordet kloss är släkt med eng­els­kans ”clo­se” som ju bety­der nära. 

KLOSS

Kloss

kloss

kom­mer från lati­nets clau­sum och clau­de­re som bety­der stänga eller slu­ta, vil­ket gett oss ordet ”klos­ter”. Fast huruvi­da de är nära varand­ra i klos­ter låter jag vara osagt.

På Clear Round är vi ialla­fall STOLTA över våra broms­klos­sar. Två styc­ken till var­je häst­trans­port! Det, du!

Det är en sån där liten detalj som ing­en tän­ker på. Men som ändå gör ditt liv enkla­re. Och säkrare.

Någon har sut­tit med en dator och ritat upp hur de ska se ut, tes­tat oli­ka vari­an­ter, räk­nat på håll­fast­het och form, visat upp sina als­ter för en chef som sen visat dem för en kund. Sedan ska en maskin desig­nas som ska till­ver­ka dem. 

Mate­ri­al ska köpas in och bear­be­tas. De ska pac­kas och skic­kas och mon­te­ras på just din häst­trans­port så just du kan par­ke­ra tryggt och säkert utan att leta efter två ste­nar i lagom storlek.

I dag tän­ker vi på broms­klos­sen! Så liten, så oan­sen­lig, blyg­sam, ödmjuk, gör sitt jobb utan knot. Ibland räd­dar den liv. 

Dela artikeln om du gillar den!