295064230

Clear Round får ny ägare

Clear Round AB har med sitt fokus på säker­het bli­vit en vik­tig leve­ran­tör av häst­last­bi­lar och häst­trans­por­ter i Sve­ri­ge. Nu har Famil­jen Odell via Bäll­staud­de För­valt­ning AB för­vär­vat hela bola­get. Ny verk­sam­hets­an­sva­rig för Clear Round blir Nina Odell. Clear Rounds grun­da­re, Con­ny Ekman och Anni­ka Elg, blir kvar som råd­gi­van­de konsulter. 

– Före­ta­get har växt snabbt och vi kom till ett väg­skäl: skul­le vi sat­sa själ­va, med allt vad det inne­bär, eller brom­sa och behål­la det lil­la famil­je­fö­re­ta­get? Jag har gjort en stor till­väx­tre­sa tidi­ga­re, som leve­ran­tör av hus­bi­lar, och vet vad som krävs. Jag och Anni­ka kom fram till att en ny lagupp­ställ­ning fick ta över, säger Con­ny Ekman, grun­da­re till Clear Round AB. 

Famil­jen Odell har fram­för allt arbe­tat med verk­sam­he­ter inom LSS. De har även byggt och för­val­tat grupp­bo­stä­der och cent­rum­fas­tig­he­ter och byggt för­sko­lor. Famil­jen Odell är på oli­ka sätt enga­ge­ra­de i bland annat Autism- och Asper­ger­för­e­ning­en. De ser häs­ten som ett vik­tigt stöd för per­son­lig utveck­ling och har sedan en tid varit spon­so­rer för hästun­der­stödd terapi.

– Jag har bland annat job­bat med att utveck­la autis­m­vän­li­ga mil­jö­er i våra grupp­bo­stä­der. Då är det vik­tigt med ljud, ljus och färg, så de boen­de mår bra. Vi hit­ta­de sam­ma vär­de­grund hos Clear Round, som foku­se­rar på häs­tar­nas säker­het, funk­tion och trygg­het fram­för allt annat, säger Nina Odell som blir ny verk­sam­hets­an­sva­rig för Clear Round.

– Med famil­jen Odell som ny äga­re ska­par vi bäs­ta tänk­ba­ra för­ut­sätt­ning­ar för näs­ta steg. Det ska bli kul och inspi­re­ran­de att föl­ja den fort­sat­ta utveck­ling­en och även att få för­må­nen att hjäl­pa de nya ägar­na, säger Anni­ka Elg, grun­da­re till Clear Round AB.

– Genom Clear Round vill vi inte bara säl­ja häst­last­bi­lar och häst­trans­por­ter. Vi vill göra det möj­ligt för häs­tar och män­ni­skor att mötas, säger Nina Odell.

Clear Round Stuteri C1 

Inom någ­ra kom­mer Clear Round lan­se­ra en helt ny häst­last­bil med nam­net Clear Round Stu­te­ri C1 byggd på IVECO Daily. Följ oss på soci­a­la medi­er för att inte mis­sa någ­ra nyhe­ter: Instagram Face­book

Dela artikeln om du gillar den!